Просто о сложном...

Іванова. Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту грошових коштів

Мета аудиту грошових коштів установити достовірність даних щодо їхньої наявності та руху, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових реєстрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.До основних завдань аудиту грошових коштів належать: 1. перевірка наявності грошових коштів у підприємства та виявлення нестач або надлишків; 2. перевірка стану збереження грошових коштів та цінних паперів у касі і правильності організації ведення касового господарства; 3. перевірка дотримання Положення ведення касових операцій у національній валюті в Україні; 4. перевірка своєчасності та повноти оприбуткування грошових коштів; 5. перевірка законності витрачання грошових коштів; 6. перевірка достовірності обліку й ефективності внутрішньогосподарського контролю грошових коштів; 7. оцінювання стану синтетичного та аналітичного обліку коштів, якості відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку, облікових реєстрах та звітності.
Предметом аудиту грошових коштів є господарські процеси та операції, пов'язані з рухом грошових коштів та інших активів, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.
Виходячи з цілей, які необхідно досягти аудиторові під час проведення дослідження операцій з коштами, розрахунками та іншими активами, формуються об'єкти аудиту (рис. 1).


Рис. 1. Об'єкти аудиту грошових коштів
Джерела інформації для аудиту грошових коштів
1. Первинні і зведені документи з обліку грошових коштів (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, банківські виписки, авансові звіти, грошовий чек, об'ява на внесення готівки, розрахункова квитанція, платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість, платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, інші документи).
2. Облікові реєстри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів ( журнали-ордери 1 с.-г., 2 с.-г. і відомості до них).
3. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
4. Головна книга.
5. Звітність.
Законодавча та нормативна бази аудиту грошових коштів підприємства
► Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року N 140-V.
► Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
► Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.05.1995 р. №436.
► Постанова правління Національного банку України «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті» від 12.11.2003р. N 492.
► Постанова Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22 - Редакція 16.05.2005.
► Постанова Національного банку «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 № 637.
► Постанова Національного банку «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 № 32
► Постанова Національного банку «Про затвердження змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 26.06.2006 № 236.
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»
Аудит касових операцій підприємства включає такі етапи:
1. Дослідження загальних питань організації роботи каси на підприємстві.
2. Інвентаризація каси з повним поаркушним перерахунком усіх грошей та інших цінностей, що знаходяться в касі підприємства (векселів, зобов'язань).
3. Перевірка правильності заповнення касових документів та організації порядку ведення касових операцій.
4. Перевірка операцій з видачі готівки з каси.
5. Перевірка повноти оприбуткування готівки в касі підприємства.
6. Контроль додержання підприємством встановленого ліміту залишку готівки в касі.
7. Зіставлення даних первинних, аналітичних і синтетичних облікових документів з даними, відображеними у звітності підприємства.
Схему документального аудиту касових операцій показано на рис. 2.
Аудит грошових коштів на поточних рахунках у банку здійснюється в такій послідовності:
1. Перевірка наявності виписок з кожного банківського рахунка і перехідних залишків у них.
2. Перевірка якості і достовірності виписок банку, а також наявність додатків до них.
3. Звірка оборотів і залишків, відображених у виписках банку, із записами в облікових реєстрах.
4. Документальна перевірка записів за рахунками в банку.

← prev content next →