Просто о сложном...

Губачова. Облік у зарубіжних країнах

Облік короткострокових (поточних) зобов'язань

Згідно із Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP) США, короткострокові (поточні) зобов'язання визначаються як зобов'язання, для ліквідації яких використовуються поточні активи, або прийняття інших поточних зобов'язань. Короткострокові (поточні) зобов'язання мають бути погашені протягом одного фінансового року або операційного циклу діяльності підприємства — залежно від того, який з цих періодів виявиться довшим. До короткострокових зобов'язань належать: • заборгованість за придбані, але не сплачені товарно-матеріальні цінності і послуги; • короткострокові позики банку і поточна частина довгострокових позик; • нараховані зобов'язання по заробітній платі, податках, відсотках тощо; • дивіденди до сплати; • одержані аванси. Для обліку заборгованості перед постачальниками за придбані, але не сплачені товарно-матеріальні цінності та послуги серед значної кількості розрахункових рахунків використовується реальний, балансовий, пасивний рахунок «Рахунки до сплати». При виникненні заборгованості перед постачальниками рахунок кореспондує, як правило, з матеріальними рахунками, а при погашенні— з рахунком «Грошові кошти». Так, придбання товарів у кредит відображається:
1) за системою постійного обліку запасів:
Дебет рахунка «Запаси» 1200
Кредит рахунка «Рахунки до сплати» 1200
2) за системою періодичного обліку запасів:
Дебет рахунка «Витрати на придбання запасів» 1200
Кредит рахунка «Рахунки до сплати» 1200
При погашенні заборгованості перед постачальниками складається бухгалтерське проведення:
Дебет рахунка «Рахунки до сплати» 1200
Кредит рахунка «Грошові кошти» 1200
Якщо у процесі придбання товарно-матеріальних цінностей мають місце випадки їх повернення постачальнику або надання постачальниками комерційних знижок, то в обліку використовується рахунок «Повернення запасів і знижки». Він є регулюючим, контрактивним до рахунків «Запаси» (при постійній системі обліку запасів) або «Витрати на придбання запасів» (при періодичній системі обліку запасів) рахунком. На суму повернених постачальникам товарно-матеріальних цінностей або отриманих від них комерційних знижок в обліку складається бухгалтерське проведення: Дебет рахунка «Рахунки до сплати» Кредит рахунка «Повернення запасів та знижки» До короткострокових зобов'язань відносяться також короткострокові векселі, за допомогою яких можуть здійснюватися розрахунки з постачальниками і банками.
Вексель до сплати — це зобов'язання по погашенню суми заборгованості та відсотків, яке звичайно підтверджується офіційним документом — кредитною угодою (векселем), в якому вказують конкретний термін і розмір платежу. Відсотки є платою за користування кредитом протягом визначеного часу. Сума заборгованості по відсотках визначається:
Основна сума заборгованості х Ставка відсотків х Термін користування кредитом
Отже, вексель є не тільки платіжним, а і кредитним інструментом.
Облік розрахунків з кредиторами із застосуванням вексельного обігу ведеться на реальному, балансовому, пасивному рахунку «Векселі до сплати». Погашення заборгованості постачальникам за допомогою векселя відображається записом: Дебет рахунка «Рахунки до сплати» Кредит рахунка «Векселі до сплати»
Після оплати векселя складаються бухгалтерські проведення:
1) на основну вартість векселя Дебет рахунка «Векселі до сплати» Кредит рахунка «Грошові кошти»
2) на суму відсотків по векселю
Дебет рахунка «Витрати на сплату відсотків» Кредит рахунка «Грошові кошти»
При застосуванні векселів в розрахунках з банками за банківські позики можуть використовуватися два види векселя, залежно від способу сплати відсотків: відсотковий і безвідсотковий.
Дивіденди до сплати — це сума заборгованості корпорації по оголошених, але ще не сплачених дивідендах. Дивіденди— це розподіл накопиченого чистого прибутку. їх виплата здійснюється на підставі рішення ради директорів, що фіксується в спеціальних документах. Рада директорів може прийняти будь-яке рішення щодо суми нерозподіленого прибутку: спрямувати його повністю чи частково на погашення позики, розвиток виробництва чи на виплату дивідендів. Тому заборгованості по дивідендах не існує, доки рада директорів не оголосить про намір їх виплатити. Дивіденди можуть бути виплачені у формі грошових коштів, негрошових активів або навіть додатково випущеними акціями. Звичайно між датою оголошення і датою виплати минає деякий час, протягом якого оголошені дивіденди і є короткостроковими зобов'язаннями компанії.