Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті

Підприємства можуть відкривати валютні рахунки для розрахунків з іноземними партнерами. Рахунки відкриваються в банках, які мають відповідну ліцензію НБУ. Для обліку валютних коштів використовується активний субрахунок 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті". Облік коштів на рахунку ведеться в двох валютах: в іноземній та в національній (за курсом НБУ на день надходження, витрачання коштів та на дату звітності). Форми безготівкових розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності: 1) банківський переказ; 2) документарне інкассо (товарне); 3) документарний акредитив; 4) векселі; 5) чеки; 6) валютний кліринг (взаємозалік).
50 % валютної виручки підприємства повинні бути продані на міжбанківському валютному ринку. Виручка зараховується на транзитний валютний рахунок, а після обов'язкового продажу решта 50 % валюти — на поточний валютний рахунок.
Бухгалтерські проведення з обліку операцій на рахунку в іноземній валюті наведено в табл. 2.4.


Облік курсових різниць за операціями в іноземній валюті. Курсові різниці виникають у результаті зміни курсу валют; вони перераховуються за монетарними статтями за курсом НБУ на дату здійснення операції і на дату звітності [9].
Монетарні статті — статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.
Немонетарні статті — статті інші, ніж монетарні статті балансу.
Наприклад, якщо підприємство отримало імпортний товар, а оплачує його через деякий час за зміненим курсом валюти, то здійснюється перерахунок курсової різниці на дату платежу. Це монетарна стаття, бо погашення заборгованості очікувалось у грошових коштах. Така курсова різниця називається операційною, оскільки виникла в результаті здійснення операцій у валюті. Якщо ж першою подією була передоплата за товар, то курсова різниця не виникає, бо погашення заборгованості очікується не в грошовій, а в товарній формі — це немонетарна стаття.
Операційні курсові різниці відображаються на субрахунках:
714 "Дохід від операційної курсової різниці";
945 "Втрати від операційної курсової різниці".
Неопераційні курсові різниці виникають у результаті перерахунку залишків по рахунках на дату звітності (без здійснення операцій) і обліковуються на субрахунках:
744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";
974 "Втрати від неопераційної курсової різниці".
Курсові різниці перераховуються по рахунках: 312, 302, 314, 334, 372, 632, 685, 362, 377, не перераховуються — по субрахунках 681, 371.