Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри

Усі дані про господарські операції відображуються в первинних документах, після чого їх потрібно згрупувати та узагальнити за об'єктами бухгалтерського обліку. На практиці групування здійснюється спочатку з великим ступенем деталізації, а потім з дедалі меншим. Наприклад, на складі щомісяця формуються десятки первинних документів з надходження та вибуття запасів. Одночасно інформація з них групується окремо за кожним видом запасів. Для цього ведуться картки, де відображаються залишок цього запасу і всі факти його надходження та вибуття. Це аналітичний облік. Подальше узагальнення полягає в тому, щоб визначити обороти та залишки по субрахунках рахунку 20 "Запаси", а потім в цілому по рахунку. Це синтетичний облік.
Тому можна виділити такі етапи обліку.
1) первинний облік — фіксується в документах;
2) поточний облік — аналітичний і синтетичний, фіксується в облікових регістрах;
3) зведений, узагальнюючий — синтетичний облік та звітність.
Аналітичний облік — узагальнення даних первинних документів у регістрах аналітичного обліку (картках, книгах).
Синтетичний облік — узагальнюючий облік, який ведеться у регістрах синтетичного обліку (журналах-ордерах, відомостях, Головній книзі) в розрізі синтетичних рахунків.
Обліковий регістр — це спосіб поточного обліку первинних даних на матеріальних носіях, що забезпечує їх юридичну силу і використання для складання звітності та управління. Традиційно це таблиці, книги, картки; нині облікова реєстрація може здійснюватись на комп'ютері.
Класифікація облікових регістрів:
За змістом:
— синтетичного обліку (відомості, журнали-ордери, Головна книга);
— аналітичного обліку: картки, виписки банку;
— комбіновані (деякі журнали-ордери, відомості).
За характером запису:
— хронологічні (касова книга);
— систематичні — відображають однорідні господарські операції (картка складського обліку матеріалів);
— комбіновані.
За видами вимірників:
— контокорентні (грошові, для обліку операцій по рахунках грошових коштів);
— кількісного обліку;
— кількісно-сумового обліку.
Методи виправлення помилок в облікових регістрах:
1. Коректурний — неправильний запис закреслюється горизонтальною лінією так, щоб видно було закреслене число, поруч пишуть правильне число і ставлять завіряючий підпис:
2. Повне сторнування (червоне сторно).
Сторно (від лат. storno — переведення рахунку); метод полягає в тому, що помилково внесену суму записують повторно червоним чорнилом і виключають із підсумку (на практиці обводять овалом або прямокутником).