Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Витрати на папір і палітурні матеріали у видавництві

Облік запасів підприємств видавничої діяльності ведеться аналогічно іншим видам діяльності і регулюється П(С)БО 9. Галузеві особливості видавництв і поліграфічних підприємств зумовлюють потребу у веденні бухгалтерського обліку такої цінної сировини, як папір, картон і палітурні матеріали, за окремими правилами, властивими тільки цим підприємствами. Функції видавництв і поліграфічних підприємств у цьому процесі різні. Вартість витраченого паперу не включається до витрат поліграфічних підприємств і не бере участі у формуванні відпускних цін на поліграфічні послуги, щоб уникнути подвійного включення до собівартості видання. Але друкарні зобов'язані звітувати перед видавництвами про кількість витраченого паперу за кожним тиражем і здійснювати контроль за зберіганням і витрачанням паперу.
У процесі друкування видань можна виділити два варіанти обліку паперу і палітурних матеріалів.
Перший варіант — облік у кількісному і вартісному вираженні, коли поліграфічні підприємства оплачують рахунки за отриманий папір і враховують його на своєму балансі в складі виробничих витрат. Матеріали відображають у синтетичному і аналітичному обліку за фактичною собівартістю, включаючи купівельну вартість і транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). Облік в такому разі організовується:
— на складі — в натуральних показниках у розрізі постачальників і номенклатурних номерів (за найменуваннями, марками, форматом, сортом і щільністю);
— в бухгалтерії — в натуральному і вартісному вираженні.
Другий варіант передбачає облік паперу на складі і в бухгалтерії видавництва. Облікові дані повинні забезпечувати інформацію про номенклатурний номер, найменування, марку, формат, сорт і щільність паперу. Цей варіант застосовується за наявності значної кількості видів (груп) матеріалів, коли є труднощі з віднесенням протягом звітного періоду ТЗВ на собівартість окремих видів (груп) матеріалів.
Матеріали враховують і списують у виробництво за договірною купівельною (фактичною) вартістю, а суми ТЗВ відображають на окремих аналітичних рахунках до рахунку 20 "Виробничі запаси". У разі потреби ТЗВ враховують на окремих аналітичних рахунках до кожного з субрахунків, виділених на рахунку 20.
Аналітичний облік рулонного паперу ведеться в тоннах і квадратних метрах, листового — в аркушах і квадратних метрах.
Надходження і витрачання паперу, як власного, так і давальницького, оформляється такими документами:
— накладна на оприбуткування паперу і палітурних матеріалів;
— заявка на папір, на основі якої склад відпускає папір друкарні;
— накладна на відпуск паперу і палітурних матеріалів, яку складають на разовий відпуск паперу в друкарню;
— акт на різання рулонного паперу у разі його переробки в листовий; \
— звіт про витрати паперу і палітурних матеріалів, який складають по закінченні друкування тиражу.