Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях

Організації першої групи ведуть облік з використанням Плану рахунків бюджетних установ і організацій [13], їх облік ми не розглядатимемо. Згідно з Інструкцією до нового Плану рахунків (розділ 1, абзац 8) "...організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами"..."; неприбуткові організації нерідко також обліковують витрати на рахунку 23 "Виробництво", хоча він не відповідає суті їх діяльності. Витрати, пов'язані з утриманням фінансових інвестицій, нараховані відсотки за користування кредитними ресурсами (неприбутковим організаціям, крім політичних партій, мати їх не заборонено), обліковуються за дебетом рахунку 95 "Фінансові витрати" чи 96 "Втрати від участі в капіталі". Доходи неприбуткових організацій залежно від виду обліковують на рахунках: — визнані доходи від цільового фінансування (К-т 718 чи 719); — доходи від реалізації товарів, продукції, послуг (К-т 70); — доходи від реалізації оборотних активів (К-т 712); — доходи від фінансових операцій (дивіденди, відсотки) обліковують на рахунках 72, 73. У кінці звітного періоду дохода та витрати в повному обсязі (без ПДВ) списують на фінансові результати.
Неприбуткова організація може здійснювати операції з необоротними активами. Витрати від уцінки необоротних активів відносять у дебет субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій". Собівартість реалізованих списаних необоротних активів — у дебет субрахунку 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів". Ці операції формують результати від іншої звичайної діяльності, які списуються на субрахунок 793 "Результат іншої звичайної діяльності":
Д-т 74 (без ПДВ) К-т 793;
Д-т 793 К-т 97.
Більшу частину отриманих доходів обліковують як цільове фінансування на рахунку 48.
Далі розглянуто відображення в обліку різних доходів та витрат неприбуткових організацій.
Добровільні пожертвування можуть надходити до неприбуткових організацій від фізичних та юридичних осіб у вигляді коштів або майна для цільового і нецільового використання. Витрачені протягом звітного періоду кошти, які надійшли як цільова благодійна допомога, списуються з дебету рахунку 48 в кредит рахунку 79, невитрачені — в кредит рахунку 69. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з отриманням добровільних пожертвувань неприбутковою організацією.
Членські внески. Такі неприбуткові організації, як асоціації, спілки, ОСББ та інші об'єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, утримуються за рахунок внесків таких засновників. Порядок сплати, періодичність та розмір членських внесків визначено в статутних документах неприбуткової організації, зміни в які можуть бути внесені на загальних зборах. Членські внески надходять через банківські установи або готівкою, в цьому випадку їх обов'язково треба оформити прибутковими касовими ордерами.
Облік цільового фінансування згідно із національними стандартами бухгалтерського обліку має певні особливості: цільове фінансування відповідно до п. 16 П(С)БО 15 "Дохід" "...не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування". Тому доцільно не відображати цільове фінансування в момент його нарахування в синтетичному обліку, а відображати тільки в аналітичному обліку. Бухгалтерські ж проведення робити в момент отримання коштів з одночасним відображенням доходу.
Гуманітарна допомога — це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має надаватися виключно з дотриманням вимог ст. 4 Закону [7]. Зазначений закон розділяє такі поняття, як отримувачі, набувачі та донори гуманітарної допомоги. Згідно із Законом [6], отримувачі гуманітарної допомоги — це юридичні особи, які зареєстровані в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. До них належать:
— організації інвалідів, ветеранів війни та праці, а також бюджетні підприємства, установи та організації;
— благодійні організації;
— організації Червоного Хреста України, творчі спілки, громадські організації, створені для провадження екологічної,
оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;
— релігійні організації.
Набувачі гуманітарної допомоги — це фізичні та юридичні особи, які потребують такої допомоги. Набувачами гуманітарної допомоги зі статусом юридичної особи можуть бути і її отримувачі.
Донори — це юридичні та фізичні особи, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги.
Відсотки від банківських депозитів. Відповідно до Закону про прибуток, відсотки від банківських депозитів належать до пасивних доходів неприбуткової організації та відображаються на субрахунку 732 "Відсотки одержані".