Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Оподаткування автотранспортних підприємств

Оподаткування підприємств, які здійснюють перевезення автомобільним транспортом, здійснюється згідно із чинним законодавством. Особливості оподаткування полягають у сплаті специфічних податків і зборів: податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збір за забруднення навколишнього середовища, збір до Пенсійного фонду (ПФ) при купівлі автомобіля, митні збори. Істотних відмінностей при обкладанні ПДВ і податком на прибуток вантажних перевезень, здійснюваних в Україні, від інших операцій немає. Відповідно до підпункту 3.1.1 Закону про ПДВ, послуги з перевезення вантажів автомобільним транспортом є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Від оподатковування звільнені тільки операції із перевезення пасажирів міським транспортом і автомобільним транспортом у межах району, тарифи на які регулюються у встановленому законом порядку, за винятком операцій із надання пасажирського транспорту в оренду (підпункт 5.1.13 Закону про ПДВ). Слід мати на увазі, що згідно з п. 4.2 Закону про ПДВ, вартість послуг невиробничого призначення, витрати на які не відносяться до валових витрат виробництва, обкладається ПДВ виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайних цін. Витрати, пов'язані зі здійсненням перевезень вантажів у виробничих цілях, включаються до складу валових витрат відповідно до підпункту 5.2.1 Закону про прибуток. Клас професійного ризику виробництва для сплати збору на страхування від нещасних випадків — 33. Податок із власників транспортних засобів Порядок нарахування і сплати податку із власників транспортних засобів регулюється Законом [2]. Платники податків (юридичні особи) самостійно обчислюють суму зобов'язання по податку за ставками, зазначеними у ст. З Закону [2]. При придбанні автотранспортного засобу податок сплачується перед його державною реєстрацією за строками сплати, що не настали, починаючи з кварталу, у якому відбувається реєстрація. Тобто якщо автотранспортний засіб підлягає реєстрації в червні, то податок сплачується в повному обсязі за II квартал і, отже, наступні квартали звітного року. Протягом 10 днів із дня реєстрації автотранспортного засобу підприємство-власник зобов'язане подати Розрахунок податку затвердженої форми у податкові органи за місцезнаходженням підприємства і за місцем постійного базування автотранспортного засобу. Ставки податку з власників транспортних засобів залежать від обсягу циліндра двигуна чи потужності електродвигуна і встановлені Законом [2]; цим самим Законом передбачено і пільги зі сплати транспортного податку.
Податок із власників транспортних засобів не є платежем, пов'язаним винятково з придбанням автомобіля, і має сплачуватися щорічно, тому сума сплаченого податку при придбанні автомобіля включається до складу витрат звітного періоду як у бухгалтерському, так і в податковому обліку.
Розрахунок податку складається на підставі бухгалтерських звітних даних про кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів станом на 1 січня поточного року і подається платником податків в орган державної податкової служби за місцезнаходженням і місцем постійного базування транспортних засобів у такі строки:
— для річного звітного періоду — у строк 60 календарних днів після останнього календарного дня звітного (податкового) року;
— за придбані протягом року транспортні засоби Розрахунок подається в орган державної податкової служби в 10-ден- ний строк після їхньої реєстрації у відповідних органах;
— за транспортні засоби, придбані протягом року, податок сплачується перед їхньою реєстрацією за термінами сплати (кварталами), що не настали, починаючи з кварталу, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
Платник податків може подати Розрахунок в орган державної податкової служби на паперовому носії чи в електронній формі.
На титульному листі Розрахунку платник податків вказує назву підприємства, установи, організації, місцезнаходження, телефон, поточний рахунок, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, назву органу державної податкової служби, куди подається цей Розрахунок.
Форма Розрахунку заповнюється в такому порядку: у графи вносяться:
— гр. 1 — порядковий номер;
— гр. 2 — код транспортного засобу за Гармонізованою системою опису і кодування товарів;
— гр. З і 4 — назва марки і модель транспортного засобу;
— гр. 5 — об'єм циліндрів двигуна в розрізі кожної марки і моделі транспортного засобу;
— гр. 6 — дані про кількість однорідних транспортних засобів у розрізі марок і моделей;
— гр.7 — ставка податку, застосовувана при розрахунку податку з кожних 100 см3 обсягу циліндрів двигуна;
— гр. 8 — сума нарахованого податку окремо за кожним транспортним засобом, обчислена за формулою
∑ (грн..8) = (грн..5) х (грн..6 ) / 100 х (грн.7)
За транспортними засобами з електродвигуном податок нараховується множенням ставки податку на кількість кіловатів потужності електродвигуна;
— гр. 9 — код пільги (відповідно до довідника пільг), за якою цілком чи частково транспортний засіб звільняється від сплати податку;
— гр. 10 — сума пільг, наданих за транспортними засобами;
— гр. 11 — загальна сума податку, що підлягає сплаті за звітний рік при поданні загального чи уточненого Розрахунку (гр. 8 - гр. 10).
Сума податку, що підлягає сплаті (гр. 11), округляється (менше 50 коп. — відкидається, а 50 коп. і більше — округляється до 1 гривні і розбивається платником на чотири рівні частини, кожна по 25 відсотків від загальної суми податку підсумкового рядку) і відображається платником податків у Розрахунку за поквартальними строками сплати.
Розрахунок податку підписується керівником підприємства і головним бухгалтером (вказуються їхні прізвища, імена і по батькові, проставляються дата, місяць і рік складання Розрахунку), скріплюється печаткою і подається в орган державної податкової служби.
Збір за забруднення навколишнього природного середовища
Об'єктом нарахування цього збору для автотранспорту є обсяг фактично використаних видів пального, внаслідок спалювання якого утворюються забруднюючі речовини. При цьому ліміти викидів для пересувних джерел забруднення не встановлюються.
Розрахунок суми збору до сплати здійснюється платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року, виходячи з фактично використаного пального і його виду, на підставі нормативів збору і коригуючих коефіцієнтів, що враховують чисельність жителів населеного пункту і його народногосподарське значення.
При розрахунку суми збору використовується така одиниця вимірювання, як тонна. Зазначимо, що механізм перерахунку літрів у тонни ґрунтується на використанні показника щільності конкретного виду бензину. Як правило, інформацію про коефіцієнти перерахування підприємство може одержати на АЗС, де придбавалося пальне.
Збір сплачується двома платіжними дорученнями: ЗО % від загальної суми спрямовується до Державного фонду охорони навколишнього середовища в складі державного бюджету, 70 % — до місцевих фондів охорони навколишнього середовища.
При розрахунку суми збору використовується формула
Пвп = = Мі х Кнас х Кф
Де Пвп – сума збору;
- кількість використаного палива,т
Нбі – норматив збору і – го виду палива ( грн./т)
Кнас – коефіцієнт чисельності населення
Кф – народногосподарський коефіцієнт
Нарахований збір у повному обсязі включається до валових витрат підприємства.
Під час реєстрації легкового автомобіля покупець сплачує збір до Пенсійного фонду України за місцем реєстрації в розмірі З % вартості автомобіля, визначеної на підставі одного з документів:
— договору купівлі-продажу (без ПДВ);
— договору міни;
— довідки-рахунку торгової організації — продавця;
— довідки органів митної служби;
— акта експертної оцінки вартості автомобіля та інших документів, що підтверджують його вартість.
У податковому обліку, згідно із підпунктом 5.2.5 ст. 5 Закону про прибуток, цей збір включається до складу валових витрат відповідного звітного періоду.
При імпорті автотранспортного засобу на митну територію України необхідно сплатити такі митні платежі:
— митні збори;
— ввізне мито й акцизний збір;
— ПДВ — у розмірі 20 % митної вартості автотранспортного засобу, збільшеної на суму акцизного збору, мита, інших обов'язкових податків і зборів.
Крім того, можлива оплата послуг брокерів, митних та інших державних органів (наприклад, за експертну оцінку автомобіля з метою встановлення року його виробництва, за сертифікацію нових автотранспортних засобів, тобто раніше не використовуваних і не зареєстрованих в уповноважених органах країни, з якої вони ввозяться) тощо. У бухгалтерському і податковому обліку зазначені витрати включаються у первісну вартість автотранспортного засобу.