Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік витрат комунальних і житлових підприємств

Облік та групування витрат житлово-комунальні підприємства здійснюють згідно з П(С)БО 16 "Витрати" з урахуванням специфіки підгалузей відповідно до Методичних рекомендацій [9]. Зупинимось на специфічних статтях витрат і калькуляційних одиницях в підгалузях ЖКГ. Теплове господарство: калькуляційна одиниця — 1 гігакалорія тепла, специфічні статті витрат — утримання територій санітарних зон, використання води на технологічні цілі (заповнення теплових мереж, промивка фільтрів тощо), витрати на енергоносії, на ремонт, промивку, наладку котлоагрегатів, теплових мереж тощо, на обстеження технічного стану теплових мереж, обладнання приладів обліку теплової енергії тощо. Водопровідно-каналізаційне господарство: калькуляційна одиниця — 1 кубометр води, 1 кубометр стічних вод. Витрати групуються за видами послуг (водопостачання та водовідведення) і стадіями технологічного процесу: підйом води, її очищення, доставка споживачам, водовідведення, очищення стоків. Специфічні статті витрат — витрати на воду для власних потреб, на утримання територій санітарних зон, на аварійно- відновлювальні роботи, за винятком аварій, що відносяться до надзвичайних ситуацій. Підгадузь санітарної очистки міст: калькуляційна одиниця — 1 м3 сміття, статті витрат — витрати на вивезення сміття, захоронення, знищення.
Калькуляційною одиницею у житловому господарстві є один квадратний метр (м2) загальної площі житлових будинків.
Склад витрат ЖО, які включаються до квартирної плати, затверджено Постановою [6] і містить такі витрати:
а) на утримання обслуговуючого персоналу (стаття II у Журналі-ордері № 05-ЖГ) — оплата праці двірників, прибиральниць та ін., праця яких пов'язана з утриманням внутрішньо-будинкових приміщень і прибудинкової території, та відрахування на соціальні потреби від цих витрат;
б) на експлуатацію будинкового господарства (стаття III) — освітлення та утримання місць загального користування, вивезення сміття, снігу, дезинфекція, озеленення, протипожежні заходи (в основному ці витрати сплачуються відповідним стороннім організаціям);
в) на амортизацію основних засобів, крім житлового фонду (стаття V);
г) на капітальний ремонт основних засобів, крім житлового фонду;
д) на поточний ремонт житлового фонду (стаття IV). Ці витрати включаються до валових витрат житлових організацій;
е) на експлуатацію ліфтів (звичайно враховуються в статті III Журналу-ордера № 05-ЖГ), їх утримання та обслуговування, крім капітального ремонту;
є)на утримання апарату управління (стаття I)
ж)інші витрати(стаття VI) – банківське та касове обслуговування, спортивна та культурно-масова робота тощо, а також витрати на сплату відповідних податків та зборів.
Житлово-комунальні підприємства ведуть нарахування амортизації і облік основних засобів згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби". Більшість ЖКП обирають метод нарахування амортизації згідно з податковим обліком, тобто відповідний відсоток від залишкової вартості за трьома групами основних засобів. При цьому для цілей бухгалтерського обліку розраховується амортизація кожного об'єкта 03. Залишкова вартість 03 в бухгалтерському і в податковому обліку не відрізняються, що дає можливість не враховувати її при розрахунку тимчасових різниць з податку на прибуток.
Проте в ЖКП є такі об'єкти основних засобів, за якими амортизація нараховується з певними особливостями, — це житлові будинки та об'єкти зовнішнього благоустрою. Ці об'єкти, як правило, не є власністю ЖКП, а перебувають у них на балансі. При передачі цих об'єктів 03 на баланс ЖКП, зокрема, від органів місцевої влади, вони обліковуються як безоплатно одержані і включаються в додатковий капітал (а не в статутний, як було раніше) проведенням:
Д-т 10 К-т 424.
Ці основні засоби зношуються, як і всі ОЗ, але сума їх зносу не включається до собівартості послуг ЖКП, щоб невиправдано не завищувати останню. В податковому обліку амортизація на житлові будинки та об'єкти зовнішнього благоустрою не нараховується згідно з підпунктом 8.1.4 Закону про прибуток, а в бухгалтерському обліку нараховується з 1 липня 2000 р., але, згідно з п. ЗО П(С)Б0 7 одночасно з нарахуванням амортизації визнається дохід на цю суму за рахунок зменшення додаткового або статутного капіталу. Отже, фінансовий результат цієї операції дорівнюватиме нулю. Сума нарахованої амортизації не включається до собівартості послуг ЖКП, а включається в інші витрати; доцільніше використовувати рахунок 94, бо доходи при нарахуванні амортизації по безоплатно отриманих ОЗ відображаються на рахунку 74 за рекомендацією Мінфіну України.
В кінці звітного періоду обороти по цих рахунках будуть списані на той самий субрахунок 793 рахунку 79 "Фінансові результати" (табл. 6.6).
Таблиця 6.6