Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Характеристика комунальних підприємств та особливості обліку в них

Комунальні підприємства надають комунальні послуги населенню та підприємствам, установам і організаціям. До них належать: а) підприємства з тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення (секція Е за КВЕД), санітарної очистки міст (секція О за КВЕД), обслуговування ліфтів. Ці підприємства надають по слуги безпосередньо населенню та іншим підприємствам і отримують оплату щомісячно згідно з тарифами та укладеними договорами; при розрахунках з населенням послуги з обслуговування ліфтів та з санітарної очистки міст сплачуються в складі квартирної плати, а інші з названих послуг оплачуються окремо; б) підприємства з обслуговування житла (секція К за КВЕД), які надають послуги населенню з обслуговування житла, ремонту квартир та житлових будинків, збирання і перерахування деяких комунальних платежів відповідним комунальним підприємствам, а також надають послуги з надання нежитлових приміщень в оренду; в) інші комунальні підприємства — зеленого господарства, зовнішнього благоустрою, міський електротранспорт, бюро технічної інвентаризації, готелі тощо, — які фінансуються з бюджету або отримують оплату від фізичних або юридичних осіб за конкретні послуги; облік на цих підприємствах не розглядається в цій роботі. Комунальні підприємства можуть бути приватизованими (приватні ЖЕКи, ВАТ "Укрліфт" тощо). Характерним для житлових і комунальних підприємств є обслуговування або експлуатація великих об'єктів основних засобів — житлових будинків, тепло-, газо-, водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій тощо. Ремонт і заміна цих об'єктів потребують великих капітальних затрат, які значною частиною здійснюються за рахунок бюджетного цільового фінансування. Характерною особливістю галузі є державне регулювання цін, яке здійснюється встановленням граничного рівня рентабельності і затвердженням тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств. Більшість комунальних підприємств є монополістами, тому вони сплачують в бюджет ЗО % суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці. Порядок внесення таких сум затверджується щороку постановою Кабінету Міністрів України. В 2002—2003 pp. порядок аналогічний. Згідно з Постановою [5] в 2003 р. і в І кварталі 2004 р. розрахункова величина фонду оплати праці (ФОПрозр) визначається таким чином: ФОПрозр = ЗПсер х КП х Іобс х Інф х ЧЗПмін ЗПсер — розмір середньої заробітної плати за IV квартал попереднього 2002 р. (300 грн.); КП — кількість працівників (500 чол.); Іобс — індекс обсягів продукції (робіт, послуг) за звітний період (1,1); Інф — на індекс інфляції за період з 01.01.2003 р. (1,03); ЧЗПШІП — частка від ділення мінімальної заробітної плати на її попередній розмір у випадках, якщо мінімальна тарифна ставка нижче від розміру мінімальної заробітної плати або ціни на послуги не підвищувались при зростанні оплати праці, мала місце економія ресурсів та зростання ефективності виробництва.
Бухгалтерські проведення:
Д-т 949 К-т 642;
Д-т 642 К-т 311.
Особливостями галузі є також невизначеність питань власності, великі борги населення і бюджету, збитковість частини житлово-комунальних підприємств (ЖКП), багато напрямів бюджетного цільового фінансування (дотації на покриття збитків, субсидії малозабезпеченим громадянам та відшкодування пільг окремим категоріям громадян, субвенції, фінансування капітальних вкладень тощо).
Одна з особливостей галузі полягає в тому, що, з одного боку, люди практично не можуть відмовитись від користування житлом і комунальними послугами, а з другого — можуть ухилятись від оплати цих послуг, на відміну від придбання товарів народного споживання тощо.
Тому доречним було б зниження податкового тиску саме в цій галузі: зменшення розміру квартирної плати та оплати комунальних послуг дасть змогу зменшити розміри державних субсидій і сприятиме зменшенню заборгованості населення.
Враховуючи проблеми комунальних підприємств, держава надає їм тимчасові пільги зі сплати ПДВ: ці підприємства сплачують ПДВ в бюджет за датою надходження коштів, а не за першою датою (докладніше далі).
Особливості галузі визначають особливості ведення обліку в ній:
1. Надання населенню субсидій і пільг потребує ведення розрахунків з бюджетом з урахуванням його особливостей і затримок з виплатами.
2. Отримані дотації на покриття збитків не обкладаються ПДВ, що потребує коригування сум податкового кредиту пропорційно до сум отриманих дотацій.
3. Пільги з ПДВ передбачають до використання субрахунків 643 і 644 в момент нарахування, якщо ця подія сталася раніше оплати.
4. На житлові будинки та об'єкти зовнішнього благоустрою амортизація в податковому обліку не нараховується, а в бухгалтерському нараховується з одночасним визнанням доходу на суму нарахованої амортизації.
5. Досить специфічною ділянкою обліку є облік цільового фінансування капітальних вкладень, субвенцій тощо.
6. Є суттєві особливості надання в оренду державного і комунального майна, прийняття на баланс і передачі з балансу житлового фонду.
7. При визначенні в річній звітності тимчасових різниць з податку на прибуток може мати місце така ситуація: за податковим обліком визначено збиток, але є відстрочені податкові активи, які треба відобразити по рахунку 17 (за наявності залишків по рахунках 681, 38, 39, 47). У такому разі треба зробити бухгалтерське проведення Д-т 17 К-т 98.
Крім того, комунальні підприємства отримують фінансування з бюджету. В бухгалтерському обліку дохід від такого фінансування визнається за датою нарахування боргу бюджету, а в податковому — за датою отримання коштів. У разі затримання в надходженні коштів з бюджету виникають відстрочені податкові зобов'язання.
8. Згідно із п. 1.9 Закону про прибуток і Постановою [7] комунальні підприємства сплачують до бюджету щоквартально дивіденди, які в 2003 р. становили 15 % чистого прибутку у строки, встановлені для сплати податку на прибуток. Розмір дивідендів визначається множенням значення рядка 220 Звіту при фінансові результати на 0,15 і відображається в рядку 21 декларації про прибуток підприємства. Цей платіж здійснюється у зв'язку з розподілом частини прибутку державних підприємств і по ньому здійснюються авансові платежі до бюджету згідно із підпунктом 7.8.2 Закону про прибуток.
9. Комунальні підприємства складають фінансовий план на рік згідно з Порядком [12], в частині І якого відображаються очікувані доходи за їх видами, витрати за статтями, фінансові результати і розподіл чистого прибутку, а в частині II — джерела формування та надходження коштів і напрями їх використання.
Рахунки для обліку в ЖКП
Комунальні підприємства в основному надають послуги, тому для обліку використовуються субрахунки:
703 "Дохід від реалізації робіт і послуг";
903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".
Витрати обліковуються на рахунках 23 (виробничі), 92 (адміністративні) і 91 (на підприємствах, де мають місце загально-виробничі витрати). Інші доходи і витрати — операційні, фінансові та інші — обліковуються так, як в інших галузях.
Щодо розрахунків із квартиронаймачами, то в Інструкції до плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженій наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 p., допущена помилка — запропоновано розрахунки з квартиронаймачами вести на субрахунку 685 "Розрахунки з іншими кредиторами", тобто боржники ЖКП — дебітори перетворилися на кредиторів.
Можна вести облік розрахунків з квартиронаймачами на окремому субрахунку рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" або рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами"; після всіх коригувань Інструкції до плану рахунків це не має суттєвої відмінності.
Дотації, субсидії і відшкодування пільг з бюджету є цільовим фінансуванням і обліковуються на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". При цьому дотації зараховуються в кредит субрахунку 718 "Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів", а субсидії і пільги — у кредит субрахунку 703 як дохід від основної діяльності ЖКП. Цільове фінансування згідно з пунктом 16 П(С)БО 15 "Дохід" не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане і підприємство виконає умови щодо такого фінансування. При нарахуванні боргу бюджету відображати його як дебіторську заборгованість:
Д-т 377 К-т 48,
а після отримання коштів відображати дохід:
Д-т 311 К-т 377;
Д-т 48 К-т 703.
Для виконання пункту 19 П(С)БО 15 в кінці року треба робити проведення
Д-т 48 К-т 703.
Проведення з нарахування дотацій не робляться, вони відображаються в обліку за датою отримання.
Далі у проведеннях використовуватимуться такі субрахунки рахунків 36 і 37:
361 "Розрахунки з підприємствами (споживачами комунальних послуг)";
377.1 "Розрахунки з бюджетом із субсидій";
377.2 "Розрахунки з бюджетом із відшкодування пільг";
364 або 378 "Розрахунки з квартиронаймачами";
379 "Розрахунки з орендарями нежитлових приміщень в ЖО".
Дохід від оренди комунальні підприємства обліковують на субрахунку 713, а житлові організації — на субрахунку 703, бо надання в оренду нежитлових приміщень є для них основною діяльністю.
Синтетичний бухгалтерський облік комунальні підприємства ведуть здебільшого за скороченою журнально-ордерною формою обліку (7 журналів-ордерів, нова форма яких затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356). Деякі великі підприємства використовують повну журнально-ордерну форму обліку. Малі підприємства, в тому числі ті, що перейшли на сплату єдиного податку, використовують або спрощену форму обліку, або ведуть облікові регістри, самостійно розроблені з урахуванням затверджених. Переважна більшість житлових організацій облік витрат і доходів ведуть у журналі-ордері № 05-ЖГ, який використовувався раніше в цій галузі; він зручний і пристосований до особливостей саме цих підприємств. Далі в статті буде наведено приклад його заповнення з урахуванням сучасної методології бухгалтерського обліку.