Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік насіння і кормів

У сільському господарстві класифікація, оцінка та облік запасів здійснюються, як і в інших галузях, згідно з П(С)БО 9 на рахунках класу 2. Існують певні особливості в обліку специфічних сільськогосподарських запасів — продукції сільськогосподарського виробництва (рахунок 27) і тварин на вирощуванні та відгодівлі (рахунок 21). До рахунку 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" відкриваються субрахунки: 271 "Продукція рослинництва"; 272 "Продукція тваринництва"; 273 "Продукція допоміжних і обслуговуючих виробництв"; 274 "Продукція, закуплена у населення". Сільськогосподарську продукцію, насіння і корми, які надходять із виробництва протягом року, оцінюють за плановою собівартістю з коригуванням у кінці року після розрахунку фактичної собівартості. Насіння і корми виробництва попереднього року оцінюють за фактичною собівартістю попереднього року. Оприбуткування продукції рослинництва Оприбуткування зернової продукції здійснюється трьома методами, зокрема оформляється: 1) реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля (форма № 77); 2) путівка на вивезення продукції з поля (форма № 77а); 3) талон водія (форма № 776), талон комбайнера (форма № 77в) і талон бункериста (форма № 77г). Підприємство обирає один з методів, виходячи з конкретних умов.
Найбільш прогресивним є третій метод, за якого комбайнер і шофер під час навантаження зерна на автомобіль обмінюються талонами.
При прийманні зерна на тік або склад його обов'язково зважують і оформляють Реєстром приймання зерна вагарем (форма № 78). При цьому шофер передає вагарю талони, отримані ним від комбайнерів.
На підставі первинних документів завідуючий током (комірник) робить записи у Книзі складського обліку (форма № 40) і Відомості руху зерна та іншої продукції (форма № 80).
Оприбуткування урожаю картоплі, цукрових буряків, овочевих, баштанних, горіхоплідних, плодово-ягідних та субтропічних культур здійснюють у Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції (форма № 81), де записують масу кожної партії продукції, дату і місце збирання (приймання).
Якщо негайне зважування ускладнено, можна застосувати раніше виміряну тару певного вмісту (відра, ящики тощо).
Для визначення маси коренеклубневих плодів, які зберігаються в буртах, допускається оприбуткування врожаю шляхом заміру буртів і визначення маси 1 м3 продукції в бурті.
Різні натуральні одиниці вимірювання плодоовочевої продукції (штуки, пучки) приводять до кілограму.
Оприбуткування кормів здійснюється Актом приймання грубих і соковитих кормів (форма № 93).
Бухгалтерські проведення:
1. Оприбутковано продукцію рослинництва:
Д-т 271 К-т 231.
2. Оприбуткування насіння і кормів (зерно з насіннєвих ділянок, сіно, солома, коренеплоди, силос):
Д-т 208 К-т 231.
Якщо отримана продукція може бути використана на різні цілі, її оприбутковують у дебет 271 субрахунку, а потім списують за цільовим призначенням:
— Насіння і корми:
Д-т 208 К-т 271.
— Передача продукції в переробку:
Д-т 23 К-т 271.
— Передача продукції в торгівлю і громадське харчування:
Д-т 28 К-т 271.
Витрачання продукції рослинництва
1. Реалізація продукції, відправка в заготівельні організації оформляється товарно-транспортною накладною (форма № 1-СГ (зерно), № 1-СГ (овочі)): Д-т 901 К-т271.
2. Внутрішньогосподарське переміщення оформляється накладними (форма 87): Д-т 27, 208, 28 К-т 271.
3. Використання в господарстві оформляється актами (при використанні насіння і садівницького матеріалу), відомостями (при списанні кормів на годування тварин) та ін.
Д-т 231, 232, 233 К-т 27, 208.