Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік витрат будівельних організацій

Групування витрат за елементами та статтями у будівництві здійснюється, як і в інших галузях, згідно із П(С)БО 16. Облік витрат ведеться у розрізі будівельних контрактів. П(С)БО 18 визначено, що витрати за будівельним контрактом включають: — витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням цього контракту (прямі); — загальновиробничі витрати, які розподіляються між об'єктами будівництва (з урахуванням специфіки робіт, що виконуються) пропорційно до прямих витрат, обсягів доходу, прямих витрат на оплату праці, відпрацьованого будівельними машинами і механізмами часу тощо.
Не включаються до складу витрат за будівельним контрактом, а відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:
— адміністративні витрати;
— витрати на збут;
— інші операційні витрати;
— витрати на утримання (амортизація, охорона тощо) неза- діяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються при виконанні будівельного контракту.
До складу елементу "Інші операційні витрати" у будівництві згідно з Методичними рекомендаціями [3] включаються такі специфічні витрати:
— вартість послуг управлінь механізації та інших спеціалізованих організацій під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи перебазування будівельних машин з об'єкта на об'єкт;
— платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів;
— витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику об'єктів;
— витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом;
— вартість спеціального харчування працівників будівельної організації;
— виплати авторських винагород за винахідництво і раціоналізацію;
— витрати на сплату рентних платежів за використання земельних ресурсів та на сплату концесійних платежів за використання корисних копалин тощо.
Бухгалтерські проведення з обліку витрат
1. Нараховано прямі витрати:
Д-т 23 К-т 661, 20, 65,13, 631, 685, 64...
2. Загальновиробничі витрати:
нараховано:
Д-т 91 К-т 661, 65, 20,13, 631, 685, 64...
списано:
Д-т 23 К-т 91.
3. Інші витрати (витрати періоду):
нараховано:
Д-т 92, 93, 94 К-т 66, 65, 20,13, 631, 685, 64...
списано:
Д-т 791 К-т 92, 93, 94.
У кінці звітного періоду в дебет субрахунку 903 з кредиту рахунку 23 списуються тільки ті витрати, які визнані витратами звітного періоду, згідно з П(С)БО 18. Невизнані витрати залишаються на дебеті рахунку 23 і відображаються в 120-му рядку балансу "Незавершене виробництво".
При виставленні рахунку замовнику за виконані етапи робіт, їх сума відображається за дебетом субрахунку 238 "Незавершені будівельні контракти" і кредитом субрахунку 239 "Проміжні рахунки".
Після завершення будівництва робиться обернене бухгалтерське проведення: Д-т 239 К-т 238.
У П(С)БО 18 для обліку витрат будівництва запропоновано субрахунок 230, який використовуватимемо далі.