Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі

Якщо підприємства роздрібної торгівлі ведуть облік товарів за цінами продажу, на товари при їх оприбуткуванні встановлюється торгова націнка. Відсоток торгових націнок на різні товари підприємство встановлює самостійно. Протягом місяця товари реалізують за роздрібними цінами, а в кінці місяця визначають середній відсоток і розмір торгових націнок на реалізовані товари, після чого визначається купівельна вартість реалізованих товарів. Можна робити це частіше, якщо дозволяють технічні можливості.
Розмір торгової націнки повинен бути таким, щоб не тільки окупити витрати обігу і забезпечити прибуток торгівлі, а й включати в себе ще і ПДВ, тобто в роздрібній торгівлі:
Купівельна ціна + Торгова націнка = Ціна реалізації + ПДВ.
Згідно з методичними рекомендаціями [7] на практиці проведення 6 і 7 можуть бути іншими —протягом місяця товари списують у дебет субрахунку 902 за цінами продажу (щоб за матеріально відповідальною особою не рахувалися фактично реалізовані товари), а в кінці місяця сторнуючий запис робляться за дебетом субрахунку 902 і кредитом субрахунку 285:
Д-т 902 К-т 282 1560; Д-т 902 К-т 285 560.
Розрахунок реалізованих торгових націнок
Згідно з п. 22 П(С)БО 9 "Запаси" сума торгових націнок (ТН) на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів на середній відсоток торгових націнок (сер. % ТН).
Сер. % ТН = ТН на початок місяця + ТН за отриманими товарами / Залишок товарів на початок місяця + Продажна вартість отриманих товарів -100%.