Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік фінансових результатів та податку на прибуток

Фінансовий результат — це кінцевий результат діяльності підприємства, виражений у вигляді прибутку або збитку. На сьогодні розраховують два види прибутку (збитку): 1) бухгалтерський (обліковий), який визначається у формі № 2 "Звіт про фінансові результати" як різниця між доходами та витратами за всіма видами діяльності; 2) оподатковуваний (податковий), який визначається в податковому обліку і відображається в декларації про прибуток підприємства. Він розраховується за формулою: ВД - ВВ - АВ. Для бухгалтерського обліку фінансових результатів призначено рахунок 79 "Фінансові результати", де узагальнюється інформація про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. У кредит рахунку 79 списуються доходи, в дебет — суми витрат від усіх видів діяльності, а також сума нарахованого податку на прибуток, а саме: Результат операційної діяльності: Д-т 791 К-т 90, 92, 93, 94, 981; Д-т 70, 71 К-т 791; Результат фінансової діяльності: Д-т 792 К-т 95, 96; Д-т 72, 73 К-т 792; Результат іншої діяльності:
Д-т 793 К-т 97;
Д-т 74 К-т 793;
Результат надзвичайних подій:
Д-т 794 К-т 99;
Д-т 75 К-т 794.
Чистий прибуток визначається на рахунку 79 після нарахування податку на прибуток.
Нараховано податок на прибуток:
Д-т 981 К-т 641.
Податок на прибуток списано на фінансові результати:
Д-т 791 К-т 981.
У кінці звітного періоду сальдо рахунку 79 списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)":
Прибуток — Д-т 79 К-т 441;
Збиток — Д-т 442 К-т 79.
Використання прибутку
Чистий прибуток використовується:
— на виплату дивідендів — Д-т 443 К-т 671;
— на збільшення резервного капіталу — Д-т 443 К-т 43;
— на збільшення статутного капіталу — Д-т 443 К-т 40.
Згідно з П(С)БО 17 протягом року податок на прибуток визначається і відображається у формі № 2 (рядок 180) від прибутку за податковим обліком. При складанні річної фінансової звітності робиться перерахунок тимчасових різниць з податку на прибуток і визначаються відстрочені податкові активи (ВПА) і відстрочені податкові зобов'язання (ВПЗ).
Тимчасова різниця — різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою Цього активу або зобов'язання відповідно.
Відстрочений податковий актив — сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:
— тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;
— перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
— перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.
Відстрочене податкове зобов'язання — сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
Завжди існує різниця між бухгалтерським та оподатковуваним прибутком, зумовлена тим, що в податковому обліку далеко не всі витрати включаються до валових витрат (штрафи, пені, неустойки сплачені, представницькі витрати вище встановленої межі та ін.), по-різному визначаються витрати на матеріали в бухгалтерському і в податковому обліку тощо. Такі різниці є постійними і не перераховуються. Тимчасовими є різниці, які виникають внаслідок того, що деякі доходи і витрати визнаються в бухгалтерському і податковому обліку в різні звітні періоди. Наприклад, отриманий від покупця аванс (3000 грн.) в податковому обліку визнається доходом у момент отримання (20 вересня), а в бухгалтерському обліку дохід буде визнано тільки після відвантаження товару (7 жовтня). Таким чином, в третьому кварталі буде нараховано податок на прибуток у податковому обліку з суми авансу (К-т 641), але цю суму не можна віднести на витрати в бухгалтерському обліку (Д-т 981). В цьому випадку виникають відстрочені податкові активи Д-т 17.
Згідно з П(С)БО 17 перерахунок тимчасових різниць з податку на прибуток робиться тільки в річній фінансовій звітності визначенням сальдо по тих рахунках, по яких можуть виникнути тимчасові різниці.
Згідно з додатком 1 до П(С)БО 17:
— ВПА перераховуються по рахунках 681, 38, 47, 69, а також з перевищення балансової вартості основних засобів в податковому обліку над їх вартістю в бухгалтерському;
— ВПЗ перераховуються по рахунках 371 і 39, а також з перевищення балансової вартості основних засобів у бухгалтерському обліку над їх вартістю в податковому.
При цьому враховується балансова вартість тільки тих 03, які амортизуються і в бухгалтерському, і в податковому обліку (тобто виключаються невиробничі ОЗ, безоплатно отримані ОЗ, автодороги, об'єкти зовнішнього благоустрою тощо).
Якщо в податковому обліку визначено збиток за рік, а ВПА мають місце, робиться бухгалтерське проведення:
Д-т 17 К-т 981.
Крім перерахунку сальдо по наведених рахунках бухгалтеру необхідно враховувати деякі інші тимчасові різниці. Зокрема, з урахуванням змін у Законі про прибуток, по субрахунку 371 треба виключити ті передоплати, які здійснені платникам єдиного податку, нерезидентам тощо.
Підприємства, які отримують фінансування з бюджету, в бухгалтерському обліку визнають дохід від такого фінансування за датою нарахування боргу бюджету, а в податковому — за датою отримання коштів. У разі затримки в надходженні коштів з бюджету виникають ВПЗ.