Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік статутного, додаткового, вилученого і неоплаченого капіталу

Власний капітал — це частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. Він включає статутний, додатковий, пайовий, резервний, вилучений, не оплачений капітал, нерозподілені прибутки (непокриті збитки), цільові надходження, які обліковуються на рахунках класу 4. Статутний капітал — основне джерело активів підприємства. Він має визначений порядок утворення і використання. На державних підприємствах статутний капітал формується державою, на недержавних — засновниками, якими можуть бути фізичні або юридичні особи. Якщо засновників кілька, розмір внеску кожного обумовлюється окремо. Мінімальний розмір статутного капіталу для підприємств різних організаційно-правових форм встановлюється законодавчо. До статутного капіталу можуть вноситись: грошові кошти; цінні папери; основні засоби; матеріали, МШП (обмежено); нематеріальні активи. При створенні підприємства не менш ЗО % оголошеного статутного капіталу повинно бути внесено у вигляді грошових коштів на тимчасовий поточний рахунок. Частина статутного капіталу може бути внесена пізніше протягом року; розмір і строки відкладеного внеску повинні бути обумовлені в статутних документах.
Для обліку статутного капіталу призначено пасивний рахунок 40 "Статутний капітал". До нього можуть відкриватись субрахунки, наприклад, в ТОВ — субрахунки за кожним засновником, в акціонерних товариствах — за видами акцій.
При формуванні статутного капіталу дебетується контрпасивний рахунок 46 "Неоплачений капітал"; при здійсненні внеску неоплачений капітал зменшується (рахунок 40 не кредитується). В балансі підсумок капіталу визначається як різниця між оголошеним та сформованим статутним капіталом (К-т 40 Д-т 46).
Зміни статутного капіталу можливі в разі:
— зміни номінальної вартості акцій;
— прийняття чи вибуття учасників;
— зарахування частини прибутку або резервного капіталу до статутного капіталу;
— анулювання викуплених акцій.
Для зміни статутного капіталу необхідно: рішення учасників; перереєстрація статутного капіталу; протягом 3 днів повідомити податкову інспекцію. В "Примітках до фінансових звітів" необхідно зазначити розмір і причини змін у статутному капіталі.
Крім того, статутний капітал може зменшуватись у підприємств, які нараховують амортизацію на житлові будинки, об'єкти зовнішнього благоустрою і автодороги загального користування; вони роблять нарахування амортизації на ці об'єкти з одночасним зменшенням додаткового або статутного капіталу:
Д-т 949 К-т 13;
Д-т 42, 40 К-т 745.
Облік акціонерного капіталу
Акції можуть випускатися з номінальною вартістю і без номіналу.
В акціях без номіналу ціна може бути оголошена чи неоголошена. Все, що оголошено, зараховується в статутний капітал; все , що вище — в додатковий капітал. Якщо вартість не оголошена, то всі отримані кошти перераховуються до статутного капіталу.
При випуску акцій з номіналом статутний капітал визначається в розмірі номінальної вартості акцій, сума перевищення зараховується в додатковий капітал, субрахунок 421 "Емісійний дохід".