Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік нематеріальних активів

Нематеріальний актив [5] — немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або зданого операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Нематеріальні активи (НА) відносяться до необоротних активів, обліковуються на рахунку 12 згідно з П(С)БО 8.
Групи нематеріальних активів (із зазначенням субрахунків):
Права користування природними ресурсами 121
Права користування майном 122
Права на знаки для товарів і послуг 123
Права на об'єкти промислової власності 124
Авторські та суміжні з ними права 125
Інші нематеріальні активи 127
Визнання та оцінка нематеріальних активів аналогічні основним засобам.
Амортизація нараховується аналогічно основним засобам, методи нарахування амортизації підприємство обирає самостійно. Строк корисного використання визначається підприємством при зарахуванні нематеріального актива на баланс і не повинен перевищувати 20 років.