Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Оренда основних засобів

Згідно з П(С)БО 14 оренда [4] — це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку. Операційна оренда — оренда інша, ніж фінансова. Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом.
Ознаки фінансової оренди:
— орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;
— орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;
— строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;
— теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди.
При фінансовій оренді не виникає податкового зобов'язання з ПДВ; основні засоби зараховуються на баланс орендаря, інвентарні картки зберігаються в орендаря. Орендар сплачує орендодавцю вартість 03, взятих в оренду, та орендну плату.
При операційній оренді виникає податкове зобов'язання з ПДВ (при сплаті орендної плати, а не в момент передачі 03 в оренду); інвентарні картки зберігаються в орендодавця, він же нараховує амортизацію. Орендар обліковує взяті в оренду ОЗ на забалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи".
Вартість орендної послуги при оперативній оренді складається:
— з амортизаційних відрахувань (собівартість орендної послуги);
— прибутку на користь орендодавця;
— податку на додану вартість.
Орендар усю суму орендної плати (без ПДВ) відносить на витрати. В орендодавця доходи від операційної оренди ОЗ відображаються як інші операційні доходи на субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів".