Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік вибуття основних засобів

Причини вибуття 03: продаж, безоплатна передача, ліквідація, обмін. Первинний документ — "Акт на списання 03" (форма № 03-3)
При вибутті основних засобів, залишкова вартість яких більша від нуля, недоамортизована частина не відноситься до валових витрат у податковому обліку і на неї виникає податкове зобов'язання з ПДВ при ліквідації та безоплатній передачі 03.
При вибутті основних засобів їх недоамортизована частина і витрати, пов'язані з вибуттям, списуються в дебет рахунку 97 "Інші витрати", а доходи від вибуття відображаються за кредитом рахунку 74 "Інші доходи".