Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Амортизація основних засобів

Амортизація [1] — систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Суми нарахованої амортизації відносять до витрат підприємства. У податковому обліку амортизація не нараховується: — на невиробничі 03; — об'єкти зовнішнього благоустрою; — житлові будинки; — автодороги загального користування; — об'єкти на консервації; — продуктивну худобу та багаторічні насадження в період плодоношення; — бібліотечні та архівні фонди; — 03, придбані для продажу. У бухгалтерському обліку амортизація нараховується на всі основні засоби крім землі та незавершених капітальних вкладень і призупиняється на період їх реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. На об'єкти зовнішнього благоустрою, житлові будинки та автодороги загального користування амортизація нараховується з одночасним визнанням доходу на суму нарахованої амортизації. У податковому обліку амортизація нараховується один раз на квартал від залишкової вартості ОЗ. Норми амортизації в податковому обліку (квартальні): — група 1—2 % ; — група 2—10%; — група 3—6 % ; — група 4—15%. По групі 1 амортизація нараховується за кожним об'єктом до досягнення ним балансової вартості 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; по групах 2, 3 і 4 — в цілому по групі до досягнення групою балансової вартості 0 грн. У бухгалтерському обліку нарахування амортизації здійснюється щомісячно за кожним об'єктом протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів (в податковому обліку — відповідно, з наступного кварталу).
Методи нарахування амортизації за окремими об'єктами 03 підприємство обирає самостійно, з розкриттям інформації про обрані методи в наказі про облікову політику та в примітках до фінансових звітів.
Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку:
1) прямолінійний;
2) зменшення залишкової вартості;
3) кумулятивний;
4) прискореного зменшення залишкової вартості;
5)виробничий.
Також можна обрати норми і методи нарахування амортизації, передбачені податковим законодавством.
Розглянемо порядок розрахунку амортизаційних відрахувань (АВ) за кожним з методів.
Прямолінійний метод
Річну суму амортизації визначають діленням вартості об'єкта за вирахуванням ліквідаційної вартості на очікуваний строк корисного використання.
Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).
Метод зменшення залишкової вартості
Амортизація нараховується множенням річного відсотка амортизації на залишкову вартість об'єкта. Річний відсоток амортизації визначають за формулою


де n — кількість років корисного використання об'єкта.
Кумулятивний метод
Суми амортизації визначають множенням первісної вартості об'єкта (за вирахуванням ліквідаційної вартості) на кумулятивний коефіцієнт, який розраховується за формулою
Кк = Кількість років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта ОЗ / Сума числа років його корисного використання
Метод прискореного зменшення залишкової вартості
Річну суму амортизації визначають множенням залишкової вартості об'єкта ОЗ на річну норму амортизації, яку обчислюють виходячи зі строку корисного використання об'єкта і подвоюють.
Виробничий метод
Місячну суму амортизації визначають множенням фактичного місячного обсягу продукції на виробничу ставку амортизації, що обчислюється діленням вартості об'єкта ОЗ на обсяг робіт, які очікується виконати з його використанням.
У податковому обліку балансова вартість на початок кварталу визначається як різниця між балансовою вартістю на початок попереднього кварталу та нарахованою в тому кварталі амортизацією. По групах 2—4, по яких нарахування амортизації здійснюється в цілому по групі, необхідно ще додати балансову вартість об'єктів, введених в експлуатацію в попередньому кварталі, і відняти балансову вартість виведених із експлуатації об'єктів.
Ті підприємства, які обрали для нарахування амортизації методи податкового обліку, в бухгалтерському обліку все одно повинні визначати амортизацію за кожним об'єктом. Для розрахунку місячної суми амортизації визначену квартальну суму треба поділити на три.
Бухгалтерські проведення
Нарахована амортизація щомісячно відображається за кредитом рахунку 13 "Знос необоротних активів" і за дебетом відповідних рахунків витрат.
Нараховано амортизацію виробничих ОЗ:
Д-т 23 К-т 131.
Нараховано амортизацію адміністративних ОЗ:
Д-т 92 К-т 131.
Нараховано амортизацію виробничих необоротних матеріальних активів
Д-т 23 К-т 132.
Нараховано амортизацію ОЗ загальновиробничого призначення:
Д-т 91 К-т 131 тощо.
При цьому одночасно дебетується позабалансовий рахунок 09 "Амортизаційні відрахування", на якому відображається сума нарахованої амортизації необоротних активів
Д-т 23, 91... К-т 13.
Д-т 09.
Використання накопиченої амортизації на капітальні інвестиції відображається за кредитом рахунку 09 при придбанні, будівництві, модернізації 03 тощо.