Просто о сложном...

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік зберігання та витрачання запасів

Регістр аналітичного обліку з обліку запасів на складах: картка складського обліку матеріалів (форма № М-12). Якщо кількість різних матеріалів на складі незначна, можна вести їх облік у книзі. Картки відкриваються для кожного номенклатурного номера запасів; у картці вказують залишок на початок місяця, відображають кожне надходження і вибуття запасу згідно з первинними документами, визначають залишок на кінець місяця. Картки ведуться комірником. Комірник є матеріально відповідальною особою. Первинні прибутково-видаткові документи комірник передає в бухгалтерію з реєстром. Реєстр документів складається в двох примірниках, другий примірник з підписом бухгалтера залишається у комірника. У бухгалтерії складається сальдова відомість або книга залишків матеріалів. Бухгалтер періодично звіряє дані бухгалтерського та складського обліку матеріалів. Інвентаризація запасів перед складанням річної звітності проводиться не раніше 1 жовтня. Перед проведенням інвентаризації в бухгалтерії складається інвентаризаційний опис (форма № М-21), результати інвентаризації оформлюються порівняльною відомістю (форма інв.-19).
Надлишки оприбутковуються в інший операційний дохід підприємства, пересортиця переноситься з одного регістру аналітичного обліку до іншого в межах одного синтетичного рахунку запасів:
виявлено надлишки: Д-т 20, 22, 25 К-т 719;
зроблено залік пересортиці Д-т 20 К-т 20.
Нестачі відносять на субрахунок 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей". До прийняття рішення про те, на які рахунки списувати нестачі, їх відносять також на позабалансовий субрахунок 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей". Нестачі запасів можуть списуватись:
— на винних осіб (субрахунок 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків");
— у межах норм природних втрат — на собівартість;
— на інші витрати операційної діяльності (субрахунок 947), якщо винні не встановлені або нестача виникла внаслідок стихійного лиха, пограбування тощо.
Згідно із постановою Кабінету Міністрів України [2] підприємства повинні відшкодовувати нестачі цінностей у двократному розмірі за формулою:
Р3 = [(Бв - А) Іінф + ПДВ + Акцизний збір] • 2,
де Р3 — розмір збитків;
Бв — балансова вартість активу;
А — сума нарахованої амортизації (для необоротних активів);
Іінф — індекс інфляції.
Бухгалтерські проведення з обліку нестач подано у табл. 2.13.
Вибуття запасів зі складу оформлюється такими первинними документами:
— накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11);


— видаткова накладна (на відпуск готової продукції та інших запасів стороннім організаціям);
— лімітно-забірна картка (форми № М-8, М-9) — документ на кілька відпусків матеріалів зі складу в цех у межах ліміту; якщо ліміт вичерпано і відбувається понадлімітний відпуск, лімітно-забірна картка перекреслюється по діагоналі червоною лінією.
У комірника на видному місці повинні бути зразки підписів осіб, які мають право підпису документів на відпуск матеріалів зі складу.