Просто о сложном...

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік розрахунків за іншими операціями

На рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" ведеться облік розрахунків за операціями, які не можуть бути відображені на рахунках 63-67. Розглянемо облік таких розрахунків за допомогою наступного прикладу. Приклад 22 вересня 20хх р. на поточний рахунок підприємства одержано 12000 грн. від AT "Промінь" під майбутню поставку готової продукції. Відвантаження відбулося 30 вересня 20хх р. на всю суму передоплати. У бухгалтерському обліку ці операції будуть відображені наступним чином (табл.). Таблиця Журнал реєстрації господарських операцій AT "Промінь" за вересень 20хх р.
Таблиця Журнал реєстрації господарських операцій AT
Таблиця Журнал реєстрації господарських операцій AT
На субрахунку 682 "Внутрішні розрахунки" ведеться облік всіх видів поточних розрахунків з дочірніми підприємствами. Для бухгалтерського обліку розрахунків головного підприємства зі своїми структурними підрозділами важливо розуміти юридичний статус цих підрозділів. Право на відкриття філій і представництв зазначено в Господарському та Цивільному кодексах України та в Законі України "Про господарські товариства" (ст. 9). Філія - це відокремлений підрозділ юридичної особи (головної фірми), яка знаходиться в іншому місці (тобто має іншу юридичну адресу) та виконує всі або деякі функції головного підприємства. Філії головних підприємств можуть сплачувати податок на прибуток самостійно за місцем реєстрації або подавати баланс на головне підприємство, яке складає консолідований баланс і сплачує консолідований податок. Представництво - це відокремлений підрозділ юридичної особи, який знаходиться в іншому місці, виконує представницьку функцію та укладає угоди від імені головної фірми. Особливістю таких підрозділів є те, що вони не є юридичними особами, а тому діють на підставі відповідних положень про них. Крім того, вони не мають права здійснювати ті чи інші дії від свого імені, а тільки від імені юридичної особи, яка їх створила. Дочірні підприємства - це самостійні підприємства, засновані на власності материнського підприємства-юридичної особи і діють на підставі власного статуту, який затверджується засновником.
Визначення дочірнього підприємства наведено у П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств", згідно з яким дочірнім є підприємство, контроль за діяльністю якого здійснюється інвестором.
Дочірнє підприємство є самостійним суб'єктом господарювання і має права юридичної особи.
Між материнським і дочірнім підприємством можуть виникати господарські відносини з приводу формування статутного капіталу дочірнього підприємства за рахунок внесків материнського підприємства у грошовій або натуральній формі, а також відносини щодо відвантаження материнським підприємством дочірньому товарів та інших оборотних активів. Взаємовідносини з дочірніми підприємствами відображаються в обліку наступним чином (табл.).
Таблиця. Відображення в обліку розрахунків з дочірніми підприємствами

На субрахунку 683 "Внутрішньогосподарські розрахунки
обліковуються внутрішньогосподарські розрахунки з виробничими одиницями та господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацією продукції, робіт, послуг: передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків.
Облік нарахованих відсотків за: 1) використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих в кредит; 2) використання майна, отриманого в користування (орендні, лізингові операції тощо); 3) за іншими операціями ведеться на субрахунку 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками". Проводки з цим субрахунком було розглянуто вище.
Субрахунок 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" призначений для обліку операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями" - з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними закладами та науково-дослідними установами тощо).
Відображення в обліку розрахунків за іншими операціями наведено в табл.
Таблиця Відображення в обліку розрахунків з іншими кредиторами
Таблиця Відображення в обліку розрахунків з іншими кредиторами
Таблиця Відображення в обліку розрахунків з іншими кредиторами

Відображення в обліку інших операцій за рахунком 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" майже аналогічне до відображення за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".