Просто о сложном...

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Облік розрахунків з учасниками

В даному пункті розглянемо окремі аспекти обліку розрахунків з учасниками. Відносини підприємства з учасниками можна розглядати з двох сторін. З одного боку, учасники повинні повністю розрахуватися з підприємством за внесками до статутного капіталу. З іншого - підприємство зобов'язане сплачувати учасникам дивіденди. Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, які пов'язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо) призначено рахунок 67 "Розрахунки з учасниками" за яким відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, а також її зменшення (погашення), у тому числі реінвестування доходів тощо. Розглянемо економічну сутність, визначення і види дивідендів. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Отже, дивіденди - це прибуток, одержаний платниками податку від реалізації корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді відсотків на акції або на внески до статутного капіталу, за винятком доходів, одержаних від торгівлі корпоративними правами, та доходів від операцій з борговими зобов'язаннями та вимогами. Корпоративні права - це сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами. Відповідно до законодавства слід розрізняти значний пакет акцій - пакет із 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства; та контрольний пакет акцій - пакет із 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Якщо облік власників іменних цінних паперів веде реєстратор, то він готує для емітента перелік осіб для виплати доходів. Емітент повідомляє реєстратору всі показники за кожною зареєстрованою особою. За привілейованими акціями розмір дивідендів фіксується в проспекті емісії про їх випуск. Виплата дивідендів відбувається після виплати відсотків за облігаціями. Якщо акціонерне товариство (AT) має прості та привілейовані акції, то оголошена сума дивідендів розподіляється між ними. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства. AT може нараховувати дивіденди один раз на рік за підсумками календарного року.
Для підприємств інших організаційно-правових форм подібних обмежень законодавство не передбачає.
Оскільки рішення про розподіл прибутку - компетенція загальних зборів акціонерів, то для документального забезпечення нарахування і наступної виплати дивідендів треба мати рішення загальних зборів. Для бухгалтерії документом може бути внутрішній наказ керівника підприємства, прийнятий на виконання такого рішення.
Розмір дивідендів за привілейованими акціями усіх класів визначається у статуті акціонерного товариства.
Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Право на одержання частини прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників мають усі учасники товариства на початок строку виплати дивідендів.
Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів публічне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.
Статутом акціонерного товариства може бути передбачено створення спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Порядок формування та використання такого фонду встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Спочатку виплачуються дивіденди за привілейованими акціями, а потім - за простими акціями. Особа стає власником корпоративних прав (тобто учасником товариства) з моменту набуття права власності на акції AT або вступу до інших госптовариств. Наявність неоплачених акцій означає, що AT не має права оголошувати та виплачувати дивіденди своїм акціонерам, у тому числі, які оплатили акції в повному розмірі. Якщо на початок строку виплати дивідендів (цю дату визначають у статуті або рішенні загальних зборів) особа - учасник товариства, то, незалежно від часу її перебування у цьому складі (або часу володіння акціями) і незалежно від того, за який період нараховують і виплачують дивіденди, саме ця особа претендує на їх одержання. Розмір дивідендів встановлюється у відсотках або в сумі на одну акцію. Не нараховуються дивіденди на акції, власником яких є саме акціонерне товариство (AT). AT не може приймати рішення про виплату дивідендів за акціями до повної сплати всього статутного капіталу за номінальною вартістю.
Проміжні дивіденди - це дивіденди, які можуть бути виплачені акціонерам у вигляді авансового платежу щоквартально або один раз на півріччя. Кінцеві дивіденди оголошуються річними зборами акціонерів за результатами року з урахуванням виплати проміжних дивідендів. Наприклад, якщо акціонер отримав за І-ше півріччя проміжні дивіденди на 1 акцію в сумі 40 грн., а на загальних зборах акціонерів оголошена сума дивідендів склала 80 грн., то за результатами року йому видадуть ще 40 грн. на кожну акцію. Однак, якщо за результатами року акціонерне товариство отримує збитки або меншу суму прибутку, ніж за півріччя, у зв'язку з невиробничими витратами та іншими причинами, за рішенням загальних зборів надмірно сплачені дивіденди можуть бути повернуті акціонерами або зараховані в рахунок майбутньої виплати дивідендів.
Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
Дивіденди нараховуються підприємством з чистого прибутку після розрахунків з бюджетом, розподіляються відповідно до установчих документів і виплачуються учасникам після вирахування податку.
У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.
Нарахування дивідендів ведеться у відомості обліку дивідендів. Чинним законодавством встановлено, що виплата дивідендів повинна здійснюватись виключно грошовими коштами.
Типові операції розрахунків з учасниками наведено нижче (табл).
Таблиця Типова кореспонденція рахунків з нарахуванням та виплатою дивідендів

Відповідно до П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" оголошення дивідендів за звітний період є подією після дати балансу. Тому у Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5) повинні byre розміщені відповідні поясненню.
Виплата дивідендів за привілейованими акціями - це один із винятків, за яким авансового внеску не сплачують.
Дивіденди за привілейованими акціями:
1) не обкладають авансовим внеском з податку на прибуток;
2) збільшують валові витрати підприємства;
3) не обкладають соціальними та пенсійними внесками;
4) обкладають податком з доходів фізичних осіб.
Виключно дивіденди за привілейованими акціями включають до валових витрат. Оскільки валові витрати формують за загальним правилом першої події, і їх можна збільшити вже за датою нарахування дивідендів (тобто датою, з якої у підприємства виникають зобов'язання з їх виплати, наприклад, початку виплати дивідендів, наведеної у проспекті емісії акцій).
Отже, акціонерне товариство не можна оголошувати про дивіденди і виплачувати їх:
1) до повної сплати статутного фонду;
2) при зменшенні вартості чистих активів до розміру меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду.
Також існують наступні обмеження на виплату дивідендів (рис.)
Рис. Обмеження на виплату бивюенбів
Рис. Обмеження на виплату бивюенбів

Податкове законодавство передбачає можливість виплачувати дивіденди незалежно від того, чи була діяльність підприємства-емітента прибутковою (в бухгалтерському сенсі) протягом звітного періоду за наявності інших власних джерел для виплати дивідендів, а також від того, чи є прибуток обчислений за правилами податкового обліку.