Просто о сложном...

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Управлінський облік поточних зобов'язань

Інформацію про наявність короткострокових (поточних) зобов'язань отримують з даних аналітичного обліку за рахунками класу 6 "Поточні зобов'язання". Облікова інформація для управління зобов'язаннями повинна бути оперативною, з максимальною швидкістю фіксувати всі зміни у динаміці зобов'язань, і тим самим забезпечувати стійкість фінансового стану підприємства та його платоспроможність. Інформація щодо короткострокових зобов'язань важлива в управлінні оборотним капіталом. Це зобов'язання, які забезпечуються оборотними активами або погашаються новими короткостроковими зобов'язаннями. Для управління розміром отриманих короткострокових позик в національній та іноземній валюті та строком їх погашення використовуються облікові дані, сформовані щодо рахунку 60 "Короткострокові позики". Кредити банків прямо не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, тому вони класифікуються як поточні зобов'язання тільки за умови їх погашення протягом 12 місяців з дати балансу. Інформація про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу формується за даними рахунку 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". З точки зору управлінського обліку цікавими є питання щодо частини довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, погашення поточної заборгованості, її списання. Ця інформація повинна бути сформована за кредиторами та видами заборгованості. Управлінський облік короткострокових векселів виданих полягає в тому, щоб надавати інформацію внутрішнім користувачам про кожен вид векселів та строки їх погашення. Ця інформація у більш загальному вигляді формується на рахунку 62 "Короткострокові векселі видані".
Для забезпечення чіткого контролю своєчасності розрахунків з постачальниками та підрядниками за кожною поставкою товарів (виконання робіт, надання послуг) використовуються дані управлінського обліку, сформовані на підставі аналітичних рахунків, відкритих до рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" в розрізі постачальників та підрядників, в розрізі кожного документу (рахунку) на сплату, за місцями зберігання і обліковими (товарними) партіями, при визначенні ознак яких береться до уваги: характер товару, можливість зберігання партії в процесі перевезення та зберігання вантажу. Аналітичний облік розрахунків за імпортними операціями можна здійснювати в розрізі країн, а всередині їх - в розрізі постачальників або номерів контрактів.
Важливим напрямом управління кредиторською заборгованістю є вивчення джерел погашення короткострокових фінансових зобов'язань підприємства. При цьому здійснюється порівняння величини погашених короткострокових зобов'язань з сумою виручки від можливих видів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Подальшим напрямом управління є деталізація кредиторської заборгованості, яка є у підприємства, за видами, сумами, строками платежу і конкретними кредиторами з метою встановлення пріоритету та послідовності погашення боргових зобов'язань. Для цього потрібно використовувати дані аналітичного обліку за відповідними бухгалтерськими рахунками.
Кредиторську заборгованість доцільно класифікувати та групувати за термінами погашення на ту дату, яка є нормально допустимою (за якою термін сплати ще не настав), і ту, яка є вже простроченою в відрізках часу 1-30 днів, 30-60 днів, 60-90 днів та більше 90 днів. Таке групування дає можливість обгрунтовано планувати забезпеченість ресурсами та графіки погашення зобов'язань та розраховувати суми можливих штрафних санкцій за прострочення платежів за боргами.