Просто о сложном...

Звіт про фінансові результати

25.01.2011 17:22 · Новости учета
Доходи і витрати, відповідно до принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, передбаченого ст. 4 Закону про бухоблік, — визнаються за принципом нарахування.

Це означає, що доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження чи сплати коштів. При цьому для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

ВИТРАТИ ПЕРІОДУ І ДОХОДИ ПЕРІОДУ

Виходячи із зазначеного принципу, доходи і витрати, пов'язані з одержанням цих доходів, зазначають у Звіті про фінансові результати (далі — форма №2) в одному періоді. Це означає, що витрати, понесені у звітному періоді, але пов'язані з одержанням доходів, які будуть одержані у наступному звітному періоді, визнаються витратами майбутніх періодів. А суми, отримані у звітному періоді, але витрати для одержання яких будуть визнані у майбутніх періодах, — визнаються доходами майбутніх періодів.

Так, наприклад, при реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у Звіті про фінрезультати
зазначають лише собівартість реалізованої у цьому періоді продукції (товарів, робіт, послуг) і відповідні доходи від реалізації саме цієї продукції. Витрати на придбання запасів, виробництво та доведення до продажного стану товарів, а також виконання робіт, надання послуг, що не були реалізовані у звітному періоді, не відображають у формі №2. Отримані аванси за невідвантажені товари (невиконані роботи, ненадані послуги) не визнаються доходами звітного періоду.
Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то згідно з п. 9 П(С)БО 3 витрати відображають у срормі №2 на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди. Тож капітальні витрати ( витрати на здійснення капітальних інвестицій) у періоді їх понесення у формі №2 не відображаються.

МЕТОДОЛОГІЯ СКЛАД АННЯ ФОРМИ №2

Основні методологічні засади складання Звіту про фінрезультати передбачено у П(С)БО З «Звіт про фінансові результати», згідно з яким метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Методологічні аспекти обліку доходів і витрат регулюються П(С)БО 15 «Доходи» та П(С)БО 16 «Витрати» відповідно.
Згідно зі ст. 13 Закону про бухоблік звітним періодом є календарний рік. Фінансова звітність за І квартал, півріччя, 9 місяців є проміжною. Її складають наростаючим підсумком з початку звітного року.

Форму 2 заповнюють у тисячах гривень без десяткових знаків. Але це не стосується розділу III, грошові показники якого наводять у гривнях із копійками (п. 6 П(С)БО 3). Для малих підприємств передбачено скорочену форму Звіту про фінансові результати — форму №2-м.

За потреби підприємство відображає інформацію у вписуваних рядках1.
Вписуваними рядками до Звіту про фінансові результати є:

1) 061 — у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (п. 21 П(С)БО 3);

2) 091 — у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності (п. 24 П(С)БО 3);

3) 176/177 — у т. ч. прибуток/збиток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття внаслідок припинення діяльності (п. 32.1 П(С)БО 3, п. 4 розділу III П(С)БО 27);

4) 185 — Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності (п. 18 П(С)БО 17);

5) 226 — Забезпечення матеріального заохочення (п. 1.2 розділу IV Положення №1213).

СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ФІНРЕЗУЛЬТАТИ
Звіт про фінрезультати складається з трьох розділів:
I. Фінансові результати;
II. Елементи операційних витрат;
III. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розділ І містить інформацію про доходи та витрати і фінансовий результат підприємства, розділ II — присвячений розшифруванням операційних витрат (витрат операційної діяльності — див. схему на с. 159) за економічними елементами (про особливості заповнення розділу II поговоримо окремо нижче). Для заповнення цього розділу потрібно забезпечити аналітичний облік операційних витрат або застосовувати в обліку витрат рахунки класу 8 та рахунки класу 9 одночасно.
Перші два розділи заповнюють усі підприємства, розділ III — акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій (п. 39 П(С)БО 3).

СПІВВІДНОШЕННЯ БУХОБЛІКУ І ФОРМИ №2
Відповідно до Інструкції №291 для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства призначено рахунок синтетичного обліку 79 «Фінансові результати».

За кредитом цього рахунка відображають суми у порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми у порядку закриття рахунків обліку витрат, також належну суму нарахованого податку на прибуток.
Це означає, що обороти за дебетом і кредитом рахунка 79 і є обліковим джерелом складання розділу І форми №2, адже саме у ньому мають бути відображені суми доходів і витрат, з яких складено фінансовий результат звітного періоду. При цьому у разі застосування рахунків обліку витрат класу 9 статті Звіту про фінрезультати майже повністю відповідають назві кореспондуючих рахунків (див. таблицю 1 на с. 160).

При щомісячному або щоквартальному закритті рахунків обліку витрат класу 9, а також рахунків обліку доходів на рахунок 79 на цьому рахунку наприкінці звітного періоду має бути той самий фінрезультат, який буде виведено за формою №2.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

При постановці обліку на підприємстві варто враховувати вимоги П(С)БО 3 щодо змістовного наповнення певних статей Звіту про фінрезультати. Доходи розподіляються на реалізаційні та позареалізаційні доходи. Класифікація витрат є дещо складнішою (див. схему на с. 159). Методологія визначення суми витрат, що включається до Звіту про фінрезультати за статтею «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», розглядалася у статтях О. Кравчука / «ДК» №43/ 2008 та №09/2009.

Алгебраїчна різниця між сукупними доходами і витратами утворює кінцевий фінансовий результат — чистий прибуток (збиток), що відображається у формі №2, проте форма містить ще низку проміжних показників фінансового результату: валовий прибуток (збиток), прибуток (збиток) від операційної діяльності, прибуток (збиток) від звичайної діяльності (до оподаткування). Ці показники можуть використовуватися для економічного аналізу та складання інших форм звітності.

ПДВ ТА ВИРАХУВАННЯ З ДОХОДІВ І ВИТРАТ

У підприємств — платників податку на додану вартість виникають запитання щодо відображення у фінансовій звітності сум доходів і витрат та податків чи інших вирахувань, які включаються до цих сум.

У Звіті про фінрезультати спочатку зазначають доходи від реалізації продукції з ПДВ, потім — суми податку на додану вартість, акцизного збору, інших вирахувань (наприклад, суми доходів, одержаних за договорами комісії, що належаться комітентам) і визначають суму чистого доходу від реалізації.

А інші доходи (як операційні, так і не операційні), з огляду на структуру форми №2, відображають у ній уже «чисті» — тобто без ПДВ та інших вирахувань.

Витрати (у т. ч. собівартість реалізованої продукції) показують у Звіті про фінрезультати без ПДВ (крім випадків, коли йдеться про операції, щодо яких податок на додану вартість не відшкодовується).
Суб'єкти господарювання — неплатники ПДВ та платники за операціями, за якими податок на додану вартість не відшкодовується (тобто не враховується у складі податкового кредиту), відображають у бухгалтерському обліку витрати з урахуванням сум ПДВ.

РОЗШИФРУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ У ПРИМІТКАХ ДО ЗВІТНОСТІ

Низка статей доходів і витрат Звіту про фінрезультати (форми №2) підлягають розшифруванню у розділі V форми №5 річної фінансової звітності (примітки до звітності)1. Тож при постановці обліку варто належним чином організувати аналітичний облік за видами доходів і витрат.

Крім цього, відповідно до п. 35 П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», у примітках до фінансових звітів (тобто у пояснювальній записці) слід окремо розкривати зміст і вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події.