Просто о сложном...

Заповнюємо розрахунок комунального податку

25.01.2011 17:01 · Новости учета
Форму податкового розрахунку комунального податку затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2003 р. №625. Звіт заповнюється у гривнях з копійками. При складанні податкового розрахунку комунального податку підприємство може керуватися листом ДПАУ від 17.02.2004 р. №2565/ 7/11 -1317, який втратив чинність лише в частині заповнення рядка 01 згідно з листом ДПАУ від 29.03.2006 р. №5934/7/15-0217. Заповнюємо шапку розрахунку (див. зразок на с. 131).
У звітному розрахунку у полі 1 «Звітний розрахунок» проставляється позначка «х».

У полі 2 проставляється порядковий номер базового податкового (звітного) періоду, який визначено згідно з рішенням органу місцевого самоврядування, арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється «0», тривалість базового податкового (звітного) періоду зазначається позначкою «х». Одночасно заповнюються всі реквізити шапки звітного розрахунку комунального податку (поля 3 — 7).

У новому звітному розрахунку у полі 1 «Новий звітний розрахунок» проставляється позначка «х», і всі реквізити шапки нового звітного розрахунку заповнюються аналогічно до звітного розрахунку.
В уточнюючому розрахунку в полі 1 «Уточнюючий розрахунок» проставляється позначка «х», і всі реквізити шапки уточнюючого розрахунку заповнюються аналогічно до звітного.

Основний показник, який треба розрахувати для заповнення розрахунку комунального податку, — це кількісний склад працівників, який дорівнює середньообліковій кількості штатних працівників.

КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ ЗА БАЗОВИЙ ПОДАТКОВИЙ (ЗВІТНИЙ) ПЕРІОД

У рядку 1 Розрахунку відображається: «Кількісний склад працівників за відповідний базовий податковий (звітний) період дорівнює показнику середньооблікової кількості штатних працівників, визначеному відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005р. №286, зареєстрованом у Міністерстві юстиціїУкраїни ЗО. 11.2005р. за № 1442/11722. При цьому якщо рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення комунальногоподаткувизначенобазовийподатковий (звітний) період календарний місяць, то в рядку 01 указується середньооблікова кількість штатних працівників за такий місяць, якщо календарний квартал (півріччя, рік)—сума середньооблікової кількості штатних працівників за кожен місяць кварталу (півріччя, року)».

Нагадаємо, що до середньооблікової кількості штатних працівників належать усі штатні працівники підприємства, які уклали з підприємством трудовий договір (виконували постійну, сезонну, тимчасову роботу протягом дня і більше). Суть визначення цього показника полягає в тому, що зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи), незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу.

Увага! До визначення цього показника належать власники підприємства, які рахуються його штатними працівниками та отримують на цьому підприємстві заробітну плату. Працівників підприємства, які отримують на цьому підприємстві півтори, дві ставки і яких можна вважати внутрішніми сумісниками, при розрахунку кількості штатних працівників враховуються як одна фізична особа. Якщо працівник виконує роботу за двома посадами, комунальний податок за внутрішніх сумісників сплачується за одну фізичну особу.

Розраховується цей показник на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватися відповідно до наказів про приймання, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

Середньооблікова кількість штатних працівників за місяць розраховується шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1 до ЗО або 31 числа (для лютого — до 28 або 29), включаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на кількість календарних днів звітного місяця.

Кількість працівників за вихідний або святковий і неробочий день враховується на рівні робочого дня, що їм передував.

До штатних працівників облікового складу належать всі категорії працівників облікового складу відповідно до пунктів 2.4,2.5 Інструкції №286, які:

— фактично з'явилися на роботу, включаючи тих, хто не працював з причин простою;

— прийняті на роботу з випробувальним терміном;

— прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень (враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня). До працівників, прийнятих та переведених на роботу на неповний робочий день (тиждень), не належать ті категорії працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу (працівники: молодші 18 років; зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці; жінки, яким
надані додаткові перерви у роботі для годування дитини);

— перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні;

— уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники). До облікової кількості штатних працівників надомники включаються за кожен календарний день як цілі одиниці;

— прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні;

— працюють згідно з договорами (розпорядженнями, наказами) за межами підприємства;

— направлені для виконання робіт вахтовим методом;

— прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно з договором з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;

— іноземні громадяни, якщо вони оформлені згідно з національним законодавством та одержують заробітну плату;

— студенти денних відділень навчальних закладів, аспіранти, а також учні професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладено трудові договори;

— не з'явилися на роботу через хворобу (протягом усього періоду захворювання до повернення на роботу відповідно до листків непрацездатності або до вибуття через інвалідність);

— відсутні у зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язків;

— тимчасово переведені на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб'єктами господарювання;

— направлені з відривом від виробництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства або за кордон;

— навчаються у навчальних закладах, аспірантурах і перебувають у відпустках у зв'язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або ті, що не з'явилися на роботу в надані їм додаткові вільні дні, незалежно від їхньої оплати;

— перебувають у щорічних основних та додаткових, творчих відпустках, що надані відповідно до законодавства, колективного договору та трудового договору (контракту);

— перебувають у відпустках без збереження заробітної плати за згодою сторін та в інших випадках, передбачених законодавством, а також у відпустках з ініціативи адміністрації;

— мають вихідний день згідно з графіком роботи підприємства;

—одержали день відпочинку за роботу у вихідні та святкові і неробочі дні;

— беруть участь у страйках;

— здійснили прогули;

— відсторонені від виконання повноважень;

— перебувають під слідством до рішення суду.

Увага! До визначення цього показника не належать працівники, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (пп. 2.5.8 — 2.5.9 Інструкції №286).

Середньооблікова кількість штатних працівників за неповний місяць для підприємств (новостворених або таких, що ліквідуються, або таких, що мають сезонний характер) визначається шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові і неробочі дні за період роботи, на число календарних днів у звітному місяці.

Приклад 1

Новостворене підприємство почало працювати з 27 жовтня 2010 р.

Облікова кількість працівників підприємства становила:

27 жовтня (середа) —15 осіб, 28 (четвер) —15 осіб, 29 (п'ятниця) — 12 осіб, 30 (субота) — 12 осіб, 31 (неділя)—12 осіб. Сума середньооблікової кількості працівників за жовтень — 2 особи ((15+15+12 + 12+12): 31)).

Показник у податковому розрахунку комунального податку проставляється у цілих числах, тому результати потребують округлення (див. лист Держкомстату від 27.03.2006 р. №09/3-9/116). Держкомстат рекомендує проводити округлення за загальними правилами математики. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його слід округлити до цілого (якщо після коми число 5 і більше, воно округляється в бік збільшення).

Крім того, зазначимо, що податкові органи при перевірках вимагають, щоб особи — зовнішні сумісники, які не були включені до розрахунку показника середньооблікової кількості, надали довідки з основного місця роботи про сплату комунального податку за таким місцем. Чи правомірні такі вимоги?

На наш погляд, для уникнення незручностей підприємству слід заручитися довідкою з основного місця роботи, в якій буде зазначено, що особа входить до штату іншого підприємства, на якому зберігається трудова книжка працівника. Якщо ж згаданої довідки не існує, а прямої вказівки на її отримання немає, підприємство зобов'язане ознайомити перевіряльників з обліком кількості штатних працівників, трудовими угодами, наказами про приймання на роботу.
ЗАПОВНЕННЯ ІНШИХ РЯДКІВ РОЗРАХУНКУ

У рядку 02 проставляється розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, установлений законодавством України (у 2010 році — 17,00 грн). Рядок 03 містить показник річного фонду оплати праці, обчислений як добуток рядків 01 і 02. У рядку 04 проставляється ставка комунального податку, визначена рішенням органу місцевого самоврядування про встановлення комунального податку, яка відповідно до ст. 15 Декрету №56-93 не повинна перевищувати 10% річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру н. м. д. г. У рядку 05 проставляється сума нарахованого комунального податку за базовий податковий (звітний) період, обчислена як добуток рядків 03 і 04.

При складанні звітного розрахунку комунального податку заповнюємо рядки 01 — 05, рядки 06 — 10 у звітному розрахунку не заповнюються і прокреслюються.

Приклад 2

Платник комунального податку — юридична особа ПП «Зеніт» щокварталу подає податковий розрахунок комунального податку та сплачує щомісяця авансові внески до 15-го числа. Доплата податку, обчислена відповідно до розрахунку, вноситься платником у термін 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну подання розрахунку (ставка податку 10%). Кількість працівників у IV кварталі 2010 р. на підприємстві становила:

1) зовнішніх сумісників — 7 працівників;

2) за цивільно-правовим договором — 1 працівник;

3) у відпустці для догляду за дитиною — 1 працівниця;

4) у штаті підприємства працювали:

—ужовгнізОІ.ІОдо 10.10—30осіб(10 днів), з 11.10 до 28.10—32 особи (18 днів) таз 29.10 до 31.10—34 особи (3 дні).

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу у жовтні 2010 р. становить: (10 х 30)+ (18x32)+ (3x34): 31 =(300 + 576+102): 31 = 32 особи;

— у листопаді — 32 особи;

— у грудні — 32 особи.

Середньооблікова кількість штатних працівників під-приємствазаІУкварталстановила96осіб(див. зразок нас. 131).

У жовтні, листопаді було сплачено по 50,00 грн авансових внесків, доплату здійснено 25 січня 2011 року відповідно до поданого розрахунку у сумі 63,20 грн.

Податковий розрахунок комунального податку підприємству «Зеніт» слід подати до органів ДНІ до 09.02.2011 p., а граничний термін сплати узгодженої суми ПЗ — 19.02.2011 р