Просто о сложном...

Заповнення та подання податкової декларації з ПДВ

25.01.2011 16:22 · Новости учета
Декларація з ПДВ буває: 1)повна — загальна декларація з ПДВ; 2)скорочена; 3)переробного підприємства; 4)спеціальна. Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником ПДВ.

Скорочену декларацію подають платники податку, які провадять підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідають критеріям, встановленим ст. 8-1 Закону про ПДВ. До такої податкової декларації включають лише ті операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування. Така декларація є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період (див. «ДК» №10/2009).

Декларацію переробного підприємства

подають платники податку — переробні підприємства, які керуються пп. 11.21 Закону про ПДВ. До такої податкової декларації включають лише ті операції, що стосуються згаданого пункту. Ця декларація є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період (див. «ДК» №6/2010, «ДК» №11/2010).

З червня 2010 року наказом №3131 запроваджено нову форму звітності—декларацію з ПДВ (спеціальну). Платники податку — сільськогосподарські підприємства всіх форм власності, які відповідають вимогам статті 8-1 Закону про ПДВ, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, подають податкову декларацію з ПДВ (спеціальну), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включають лише операції, визначені абз. 4 п. 11.21 Закону про ПДВ.

Загальну декларацію з ПДВ, за якою здійснюють розрахунки з бюджетом, подають усі платники ПДВ. Якщо підприємство не здійснювало у звітному періоді операцій, що підлягають відображенню у цій декларації, — її подають із прочерками.
Декларацію може бути заповнено від руки чорнильною чи кульковою ручкою або надруковано (заповнення олівцем не допускається), без виправлень і підчищень. У рядках, де немає даних для заповнення, мусять бути про-креслення.

Дані, наведені у декларації, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платників. При цьому невключення податкової накладної (за її наявності)2 до Реєстру отриманих та виданих податкових накладних не є підставою для відмови у зарахуванні суми податку, визначеної у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту.

До декларації вносять дані окремо за кожен звітний (податковий) період, без наростаючого підсумку.

ПОДАТКОВИЙ ПЕРІОД

Доцільно звернути увагу, що, оскільки можливість вибору квартального звітного періоду залежить від обсягу оподатковуваних операцій за минулі дванадцять місячних звітних періодів, новостворений (новозареєстрований) платник податку повинен застосовувати місячний податковий період, адже ще не минуло дванадцяти місячних податкових періодів, за які визначається обсяг оподатковуваних операцій (більший чи менший від 300 тис. грн без ПДВ).

Слід пам'ятати, що абз. 2 пп. 7.8.1 Закону про ПДВ визначено: якщо особа реєструється платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим податковим періодом є період, який розпочинається з дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця. Наприклад, платник ПДВ, який має право на застосування квартального звітного періоду у 2011 році, відповідну заяву повинен подати разом із декларацією за грудень (IV квартал) 2010 року. Про подання такої заяви платник податку зазначає у декларації з ПДВ, зробивши відмітку у відповідному полі. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року — з І кварталу 2011 року.

З огляду на норми пп. 7.8.2 платник податку має право перейти на квартальний звітний (податковий) період лише один раз на рік — з першого звітного періоду календарного року. Якщо платник податку разом із декларацією за наслідками останнього звітного періоду календарного року не подав до податкового органу таку заяву, він зобов'язаний з першого податкового періоду наступного календарного року застосовувати місячний звітний період.

ПОДАННЯ ОКРЕМИХ ДОКУМЕНТІВ

У складі декларації з ПДВ треба подавати всі необхідні додатки, подання яких передбачено Порядком №166. Додатки, довідки тощо, засвідчені підписом керівника чи головного бухгалтера та печаткою (чи підписом платника, якщо плат-ник-СПД — фізична особа), подаються:

1) якщо заповнено рядок 2.1 «експортні операції», — оригінали п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій (оригінали аркушів ВМД нової форми №МД-2 з позначенням «3/8»);

2) якщо заповнено рядок 3 «Операції, що не є об'єктом оподаткування», — довідка довільної форми, в якій зазначаються вид операції та пункт Закону про ПДВ, відповідно до якого така операція не є об'єктом оподаткування;

3) якщо заповнено рядок 4 «Операції, які звільнені від оподаткування», — довідка довільної форми, в якій зазначаються вид операції та пункт Закону, відповідно до якого таку операцію звільнено від оподаткування;

4) якщо заповнено рядок 6 «Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя» та відповідно рядок 19.1 «Суми податку на додану вартість, які не підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, видані в поточному звітному (податковому) періоді) (рядок 6 податкової декларації)», — довідка (перелік) із зазначенням суми податку та термінів погашення щодо кожного векселя (якщо у звітному періоді видано більше одного векселя)1.

5) якщо заповнено рядок 8 «Коригування податкових зобов'язань», рядок 8.1 «Самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації», рядок 8.2 «Нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі», рядок 8.3 «Згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону», рядок 8.4 «Інші випадки», рядок 16 «Коригування податкового кредиту», рядок 16.1 «Самостійне виправлення платником помилки,
що міститься в раніше поданій податковій декларації», рядок 16.2 «Згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону», рядок 16.3 «Часткове використання в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва» та рядок 16.4 «Інші випадки», — додаток 1 до декларації «Розрахунок коригування сум ПДВ»;

6) якщо заповнено рядок 19.2 «Суми податку на додану вартість, які підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, термін погашення яких припадає на поточний звітний (податковий) період)» або не заповнено у зв'язку з тим, що вексель погашено зарахуванням бюджетного відшкодування або коштами, — повинні бути переліки (довільної форми):

— перелік векселів, оплачених шляхом перерахування коштів до бюджету або погашених шляхом зарахування суми бюджетного відшкодування у звітному (податковому) періоді (окремо — оплачених у строк, оплачених достроково);

— перелік векселів, строк погашення яких настав у звітному (податковому) періоді і які погашаються шляхом включення сум до податкових зобов'язань цього звітного періоду;

7) якщо заповнено рядок 24, — повинні бути додаток 2 «Довідка щодо сум залишку від'ємного значення попереднього податкового періоду, які після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» та додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування»;

8) якщо заповнено рядок 25.1 (платник податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування, прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування на його рахунок у банку), — подається Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (додаток 4);

9) якщо заповнено рядок 26, — повинен бути додаток 2 «Довідка щодо сум залишку від'ємного значення попереднього податкового періоду, які після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду».

Обов'язковим є подання розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 та додаток 2 до декларації з ПДВ (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)), за винятком податкової звітності з нульовими показниками.

За наявності цих додатків обов'язковим є безпосереднє порівняння наявних у них показників з відповідними показниками податкової декларації.