Анализ финансовой отчетности

Іванова. Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту доходів і фінансових результатів

Мета аудиту доходів і результатів діяльності - встановити достовірність, об'єктивності, правдивості й законності відображення в бухгалтерському обліку й фінансовій звітності доходів та фінансових результатів. Для досягнення цієї мети необхідно: • звірити, чи відповідають показники за доходами і фінансовими результатами Звіту про фінансові результати нормативним документам, які регламентують порядок його підготовки; • перевірити достовірність показника прибутковості акцій; • зіставити показники за доходами і фінансовими результатами з відповідними показниками минулого року, з плановими завданнями; • підтвердити або спростувати інформацію про доходи і фінансові результати діяльності, відображені у Звіті про фінансові результати, аудиторським висновком.
Предметом аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є господарські процеси та операції, пов'язані з визначенням доходів і фінансових результатів діяльності, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами.
Виходячи з мети, яку необхідно досягти аудитору при дослідженні операцій з обліку доходів і результатів діяльності, формуються об'єкти аудиту (рис. 16).


Джерела інформації для аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності:
1. Наказ про облікову політику підприємства.
2. Первинні документи з обліку виробничих витрат, витрат діяльності, реалізації і фінансових результатів діяльності.
3. Облікові реєстри (журнал-ордер №11 с.-г., реєстр документів з реалізації готової продукції 11.1 с.-г., реєстр документів з реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів 11.2 с.-г., реєстр документів з реалізації продукції, робіт та послуг за готівку 11.3 с.-г. та інші) та фінансова звітність
4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
5. Звітність.
При проведенні аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності аудитор повинен керуватися такими нормативними і законодавчими актами:
► Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року N 140-V.
► Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
► Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» ВІД 22.05.97 р. № 283/97- BP та прийнятим Законом України від 24.10.02 р. № 349-IV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
► Закон України «Про податок на додану вартість» 03.04.1997 № 168/97- ВР.
► Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 р. № 132.
► Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
Перевірку операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності рекомендується проводити в послідовності, зображеній на рис. 17.


Рис. 17. Послідовність проведення аудиту доходів та витрат
Одним із основних моментів аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності є перевірка формування доходів від звичайної діяльності, яку здійснюють відповідно до схеми (рис. 18).


Порядок проведення аудиту фінансових результатів відображений на рис. 19.

← prev content next →