Анализ финансовой отчетности

Іванова. Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту виробничої діяльності, собівартості та реалізації продукції (робіт, послуг)

Мета аудиту виробничої діяльності - підтвердити достовірність формування витрат, виходу продукції та правильність відображення їх в обліку. До основних завдань аудиторської перевірки виробничої діяльності відносять: 1. контроль правильності документального оформлення операцій з обліку витрат і виходу продукції; 2. перевірка правильності ведення обліку фактичних витрат та наступного включення їх до собівартості продукції (робіт, послуг) відповідно до прийнятого на підприємстві методу обліку витрат та калькулювання; 3. підтвердження обґрунтованості обраного методу калькулювання; 4. оцінювання правильності формування собівартості продукції (робіт, послуг) за об'єктами калькулювання; 5. вивчення правильності накопичення, розподілу та списання загально виробничих витрат; 6. оцінювання стану синтетичного і аналітичного обліку.
Предметом аудиту виробничої діяльності є господарські процеси та операції, пов'язані з накопиченням та списанням витрат діяльності, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства і за його межами.
Відповідно до завдань, які необхідно вирішити аудитору при проведенні дослідження, формуються об'єкти аудиту (табл. 15).


У процесі здійснення аудиту використовуються такі джерела інформації:
1. Первинні документи: лімітні картки, відомості, накладні, акти, матеріальні вимоги на відпуск матеріальних цінностей для виробничої діяльності структурним підрозділам підприємства; розрахунково-платіжні відомості з оплати праці працівників; авансові звіти підзвітних осіб, рахунки-фактури, акти про одержані послуги від інших підприємств.
2. Облікові реєстри з аналітичного і поточного синтетичного бухгалтерського обліку (картки аналітичного обліку в розрізі об'єктів витрат, групувальні відомості по видах витрат, журнали-ордери №10-2 с.-г., №10-3 с.-г., Головна книга за рахунками 91,92,93,23 ).
3.Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
4. Звітність
Під час здійснення аудиту виробничої діяльності аудитор керується так нормативними і законодавчими актами:
► Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року N 140-V.
► Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
► Закон України «Про оплати праці» від 24.03.95 p. № 108/95-ВР.
► Кодекс законів про працю України від 10.12.71 p. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями).
► Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 р. № 132.
► Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам».