Анализ финансовой отчетности

Іванова. Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту капіталу і зобов'язань

Мета аудиту операцій з власним капіталом - установити достовірність первинних даних відносно формування та використання власного капіталу, повноти й своєчасності відображення інформації у зведених документах та облікових реєстрах, правильність ведення обліку власного капіталу відповідно до установчих документів та облікової політики, достовірність відображення стану власного капіталу у звітності підприємства. Основні завдання аудиту операцій з власним капіталом: 1. перевірка достовірності відображення показників щодо власного капіталу в обліку та звітності, встановлення законності й правильності їх формування та цілеспрямованого використання; 2. встановлення обґрунтованості операцій з формування прибутків, їх розподілу і використання, одержання збитків та їх покриття; 3. встановлення повноти формування статутного капіталу, відповідності фактичних внесків учасників умовам установчих документів, дотримання строків внесення часток до статутного капіталу; 4. перевірка стабільності величини статутного капіталу, його відповідності розміру, визначеному установчими документами.
Предметом аудиту операцій з власним капіталом і забезпеченням зобов'язань є процеси та господарські операції, пов'язані з формуванням власного капіталу і його складових, а також відносини, що виникають при цьому між підприємством та його власниками і працівниками.
Об'єкти аудиторського дослідження операцій з власним капіталом показано на рис. 13


Джерела інформації для аудиту операцій з власним капіталом:
1. Наказ про облікову політику підприємства.
2. Документи, що підтверджують право власності на майно, яке вноситься як вклад до статутного капіталу: свідоцтво про право власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, інтелектуальна власність тощо.
3. Організаційні документи: свідоцтво про державну реєстрацію, накази та розпорядження, протоколи про результати закритого перепису, про підсумки торгів, зборів засновників, акціонерів, довідки про прийняття на облік у податковому органі, про реєстрацію в органах статистики та відповідних відділеннях позабюджетних фондів, ліцензії на види діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно із законодавством.
4. Первинні документи з обліку власного капіталу (виписки банку, прибуткові касові ордери, акт про приймання обладнання, бухгалтерські довідки)
5. Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку власного капіталу (журнал-ордер № 12 с.-г.).
6. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
7. Звітність.
Під час проведення аудиторської перевірки власного капіталу використовуються такі джерела інформації:
► Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року N 140-V.
► Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
► Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 18.06.91 р. № 1201 -XII (зі змінами та доповненнями).
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
Перевірку операцій з обліку власного капіталу доцільно здійснювати за схемою, наведеною на рис. 14.