Анализ финансовой отчетности

Іванова. Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту праці та її оплати

Мета аудиту праці та її оплати - встановити достовірність інформації, відображеної у фінансовій звітності, обліку та первинних документах з питань дотримання законодавства і порядку розрахунків з оплати праці, а також загальну оцінку діючої системи формування інформації щодо оплати праці, її відповідність законодавчим і нормативним актам. До завдань аудиту праці та її оплати належать перевірки: • дотримання нормативно-правових актів нарахування оплати праці; • правильності нарахування заробітної плати; • правильності, повноти і своєчасності здійснення відрахувань за всіма видами оплати праці за відповідний період; • своєчасності перерахування внесків і законності використання коштів Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування; • законності і достовірності відображення операцій з оплати праці в бухгалтерському обліку і звітності. Предметом аудиту праці та її оплати є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками за виплатами працівникам, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами. Виходячи з цілей, які необхідно досягти аудитору під час проведення дослідження операцій з праці та її оплати, формуються об'єкти аудиту (рис. 11).
Перед проведенням аудиту оплати праці аудитор визначає джерела інформації, які використовуються в процесі перевірки. З одного боку, джерелом інформації є нормативно-правові акти, що регулюють питання оплати праці як у цілому в державі, так і на конкретному підприємстві; з іншого боку - інформація, яка нагромаджується на рахунку 66 "Розрахунки з персоналом з оплаті праці" в первинних документах.


До джерел інформації аудиту розрахунків за виплатами працівникам відносять:
1) наказ про облікову політику підприємства, колективний договір, Положення про оплату праці, законодавчі акти; нормативно-правові документи; виробничо-фінансові плани, бізнес-плани, службово-розпорядчі документи; виконавчі листи та рішення судово-арбітражних організацій;
2) первинні документи з обліку праці та її оплати (наряди на відрядну роботу, облікові листки тракториста-машиніста, розрахунок нарахування оплати праці працівниками тваринництва, дорожні листки автомобіля, табель обліку робочого часу тощо);
3) первинні документи з обліку продукції (реєстри приймання зерна, щоденники надходження сільськогосподарської продукції, журнали обліку надою молока, акти на оприбуткування приплоду тварин та ін.);
4) реєстри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери № 10.2 с.-г.; відомості ф. № 10.2.1 с,- г.; № 10.2.3 с,- г.; № 10.2.4 с,- г.);
5) акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю;
6) Головна книга;
7) звітність.
Основні законодавчі і нормативні акти, якими керуються аудитори під час здійснення перевірки розрахунків з оплати праці:
► Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року N I40-V.
► Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
► Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями).
► Закон України «Про оплати праці» від 24.03.95 p. № 108/95-ВР.
► Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 p. № 504/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
► Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03 p. № 889-IY (зі змінам і доповненнями).
► Закон України «Про Державний бюджет України» за відповідний рік.
► Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ(із змінами та доповненнями).
► Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 p. № 1533-ІП.
► Закон України «Про загальнообов'язкове державне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 p. № 2240-ІІІ (із змінами та доповненнями).
► Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 p. № 1058-IV (із змінами та доповненнями).
► Положення (стандарт) Бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам».
► Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальний страхуванням, затверджений Постановою КМУ від 26.09.01 р. 1266.
► Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказам Держкомстату України від 13.01.04 р.№ 5 (із змінами та доповненнями).
Порядок здійснення аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці відображено нарис. 12.