Анализ финансовой отчетности

Іванова. Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту податків

Мета аудиту податків - підтвердити правильність, своєчасність та повноту нарахування і перерахування податків, правильність ведення обліку за цими розрахунками, правильність заповнення звітності та відповідність даних облікових реєстрів даним податкової звітності. При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом до основних завдань відносять: • перевірку повноти і правильності відображення бази оподаткування за кожним податком чи збором; • перевірку правильності застосування ставок податків і зборів, а також арифметичні розрахунки щодо нарахування податків; • перевірку законності та обґрунтованості застосування пільг за податками і зборами; • контроль повноти і своєчасності сплати платежів і зборів до бюджету; • перевірку правильності складених декларацій, розрахунків за платежами до бюджету та своєчасність їх подачі до податкового органу; • перевірку правильності відображення розрахунків з бюджетом у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Предметом аудиту податків є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками підприємства з бюджетом, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.
Законодавча та нормативна бази аудиту розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами:
► Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» ВІД 22.05.97 р. № 283/97- BP та прийнятим Законом України від 24.10.02 p. № 349-IV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
► Закон України «Про податок на додану вартість» 03.04.1997 № 168/97-ВР.
► Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
► Закон України «Господарський кодекс України» від 16.01.2003 № 436-IV.
► Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року N 140-V.
► Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03 p. № 889-IY (зі змінам і доповненнями)
► Закон України «Про Державний бюджет України» за відповідний рік.
► Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-ХІУ(із змінами та доповненнями)..
► Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 p. № 1533-ІІІ.
► Закон України «Про загальнообов'язкове державне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 p. № 2240-ІІІ (із змінами та доповненнями).
► Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 p. № 1058-IV (із змінами та доповненнями).
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Послідовність здійснення аудиту податків відображена на рис. 10. Джерела інформації для аудиту податків:
1. Первинні документи (довідки і розрахунки, декларації за окремими видами платежів, податкові накладні, виписки банків і додані до них документи про перерахування належних сум у бюджет).
2. Реєстри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами (журнал-ордер № 8 с.-г., 10.2 с.- г., відомості аналітичного обліку).
3. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
4. Головна книга.
5. Звітність.