Анализ финансовой отчетности

Іванова. Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами

Мета аудиторської перевірки - підтвердити правильність відображення в обліку та своєчасність розрахунків підприємства з постачальниками та іншими кредиторами. Основними завданнями аудиту розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами є: • встановлення основної форми розрахунків; • законність виникнення і своєчасність погашення кредиторської заборгованості; • правильність відображення в обліку зобов'язань; • дотримання фінансово-розрахункової дисципліни та її вплив на платоспроможність підприємства; • реальність заборгованості. Предметом аудиту операцій з постачальниками та іншими кредиторами є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками підприємства з кредиторами, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами. Об'єкти аудиту розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами представлено на рис. 9.
Джерела інформації для перевірки зазначених розрахунків:
1. Первинні документи (договори постачання продукції (робіт, послуг), акти звірення розрахунків, протоколи про залік взаємних вимог, акти інвентаризації розрахунків, векселі, копії платіжних документів)
2. Реєстри синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами (журнал-ордер № 4 с.-г., 6 с.-г., 8 с.-г., відомості аналітичного обліку).
3. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
4. Головна книга.
5. Звітність.


Законодавча та нормативна бази аудиту розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами:
► Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 № 283/97-ВР.
► Закон України «Про податок на додану вартість» 03.04.1997 № 168/97-ВР.
► Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
► Закон України «Господарський кодекс України» від 16.01.2003 № 436-IV.
► Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року N 140-V.
► Постанова Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22 - Редакція 16.05.2005.
► Постанова Національного банку «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 № 32.
► Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами і доповненнями від 22.11.04 р. № 731).
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
► Наказ ДПА України «Про затвердження порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних» від 30.06.2005 № 244.
Аудит розрахункових операцій здійснюють у такій послідовності:
1) з'ясовують стан бухгалтерського обліку, фінансової звітності та внутрішнього контролю;
2) оцінюють основні показники підприємства;
3) проводять аналіз даних інвентаризації розрахунків;
4) уточнюють реальність кредиторської заборгованості;
5) визначають правильність відображення зобов'язань в обліку;
6) виявляють основні форми розрахунків з постачальниками і підрядниками;
7) визначають повноту і правильність оприбуткування підприємством отриманих від постачальників запасів;
8) встановлюють дотримання діючих цін і тарифів.