Анализ финансовой отчетности

Іванова. Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту виробничих запасів

Мета аудиту виробничих запасів - підтвердити законність господарських операцій щодо запасів та правильності відображення їх в обліку. До завдань аудиторської перевірки запасів відносять установлення: • правильності віднесення активів підприємства до запасів; • забезпечення зберігання запасів і дотримання встановлених нормативів їх виробничого використання; • правильності визначення первісної або чистої вартості реалізації запасів; • повноти та правильності відображення в бухгалтерському обліку надходження і вибуття запасів за їх напрямами; • доцільності вибору підприємством методу списання запасів на витрати підприємства; • правильність розподілу вартості використаних на виробництво запасів та за об'єктами калькулювання; • законності і правильності відображення в обліку надходження, переміщення і списання малоцінних та швидкозношуваних предметів; • додержання вимог щодо проведення інвентаризації товарів, матеріалів і малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Предметом аудиту операцій із запасами є господарські процеси та операції, пов'язані з наявністю, рухом і використанням виробничих запасів, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами.
Відповідно до мети перевірки формуються об'єкти аудиту (рис. 7).Джерела інформації для перевірки запасів:
1. Наказ про облікову політику.
2. Первинні документи з обліку запасів: журнал обліку вантажів, що надійшли, довіреність, акт списання бланків довіреностей, журнал реєстрації довіреностей, акт про приймання матеріалів, лімітно-забірна картка, картка складського обліку матеріалів, відомість обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, рахунок-фактура, товарно-транспортна накладна, акт закупки запасів, акт про брак, відомість про брак та ін.
3. Облікові реєстри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку запасів (журнали-ордери № 6, 7, 8, 10.1 с.-г.).
4. Акти і довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
5. Звітність [Баланс (ф. № 1), примітки до фінансової звітності (ф. № 5)].
До основних законодавчих та нормативних документів, що регулюють операції із запасами відносять:
► Закон України «Про податок на додану вартість» 03.04.1997 № 168/97-ВР.
► Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
► Закон України «Господарський кодекс України» від 16.01.2003 № 436-IV.
► Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року N 140-V.
► Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами і доповненнями від 22.11.04 р. № 731).
► Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116 (зі змінами і доповненнями).
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Послідовність проведення аудиту виробничих запасів відображена на рис. 8.