Анализ финансовой отчетности

Іванова. Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту основних засобів

Мета аудиту основних засобів - підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку необоротних активів, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 7 «Основні засоби». До основних завдань аудиту основних засобів відносять: • встановлення правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє переміщення і вибуття; • перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу основних засобів; • перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення; • перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття основних засобів; • підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами.
Предметом аудиту основних засобів є господарські процеси та операції, пов'язані з придбанням, переміщенням та вибуттям основних засобів та інших необоротних активів, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами. До об'єктів аудиту основних засобів відносять: групи основних засобів; їх первинну і залишкову вартість; правильність документального оформлення операцій, пов'язаних з придбанням, виготовленням, рухом і вибуттям основних засобів; стан оперативного, інвентарного, аналітичного і синтетичного обліку; амортизацію та індексацію основних засобів; операції з капітального ремонту, технічного переобладнання, модернізації та реконструкції основних засобів; інформацію про порушення ведення обліку, нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів.
Послідовність проведення аудиторської перевірки основних засобів відображена на рис. 6.


Джерела інформації для аудиту основних засобів:
1. Наказ про облікову політику підприємства.
2. Первинні документи з обліку основних засобів: інвентарні картки, акти приймання-передачі, введення в експлуатацію, ліквідації, акти списання основних засобів та ін.
3. Облікові реєстри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку основних засобів (журнали-ордери 13 с- г., 6 с.-г.,
Виробничий звіт ф. № 10.3 б с.-г.).
4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
5. Головна книга.
6. Звітність.
Законодавча та нормативна база аудиту грошових коштів підприємства:
► Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 рок-y N 140-V.
► Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
► Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 № 283/97-ВР.
► Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами і доповненнями від 22.11.04 р. № 731).
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».