Анализ финансовой отчетности

Іванова. Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту розрахунків з покупцями та різними дебіторами

Мета аудиту розрахунків з покупцями та різними дебіторами - підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку та своєчасність розрахунків. До основних завдань аудиторської перевірки відносять: • перевірку законності виникнення дебіторської заборгованості підприємства; • контроль своєчасності погашення заборгованості; • перевірку правильності відображення в обліку розрахунків з дебіторами; • аналіз доцільності заходів, вжитих підприємством щодо ліквідації причин, які спричинили прострочену заборгованість; • перевірку дотримання законодавства за розрахунками з підзвітними особами та правильність відображення їх в обліку; • оцінювання стану синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з дебіторами, якості відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку, облікових реєстрах та звітності.
Предметом аудиту розрахунків з покупцями та різними дебіторами є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками підприємства з дебіторами, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.
Об'єкти аудиту розрахунків з покупцями та різними дебіторами відображено на рис. 3. Класифікацію об'єктів аудиту із дебіторської заборгованості подано на рис. 4.
Джерела інформації для аудиту розрахунків з покупцями та різними дебіторами:
1. Первинні документи з обліку розрахунків (договори, рахунки - фактури, накладні, касові ордери, банківські виписки, авансові звіти, комерційні акти та інші документи).
2. Облікові реєстри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів ( журнали-ордери 7 с.-г., 8 с.-г., 11 с.- г. і відомості до них).
3. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
4. Головна книга.
5. Звітність.Законодавча та нормативна база аудиту розрахунків з покупцями та різними дебіторами:
► Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 № 283/97-ВР.
► Закон України «Про податок на додану вартість» 03.04.1997 № 168/97- ВР.
► Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
► Закон України «Господарський кодекс України» від 16.01.2003 № 436- IV.
► Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року N 140-V.
► Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.05.1995 р. №436.
► Указ Президента України «Про застосування міжнародних правил і інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.1994 року №567/94 (зі змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 01.07.1995 року №505/95).
► Постанова Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22 - Редакція "l6.05.2005.
► Постанова Національного банку «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку» від 09.02.2005 № 32.
► Постанова Національного банку «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 26.06.2006 № 236.
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».
► Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
► Наказ ДПА України «Про затвердження порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних» від 30.06.2005 № 244.
Аудит розрахункових операцій здійснюють у такій послідовності:
1. З'ясовують стан бухгалтерського обліку, фінансової звітності та внутрішнього контролю.
2. Виявляють основні форми розрахунків з покупцями і замовниками.
3. Оцінюють основні показники підприємства.
4. Проводять аналіз даних інвентаризації розрахунків.
5. Уточнюють реальність дебіторської заборгованості.
6. Встановлюють дотримання діючих цін і тарифів.
7. Здійснюють зустрічні перевірки.
8. Визначають правильність відображення зобов'язань в обліку.
Порядок перевірки документації при аудиті розрахунків з підзвітними особами відображено на рис. 5.