Анализ финансовой отчетности

Іванова. Організація і методика аудиту

Іванова. Організація і методика аудиту Іванова Н. А., Ролінський О. В. Організація і методика аудиту. Навч. пос. - К; Центр учбової літератури, 2008. - 216 с.
У Навчальному посібнику розглянуть методику аудиту необоротних активів, грошових коштів, виробничих запасів, витрат діяльності, фінансової звітності, сучасні нормативно-правові аспекти, функціонування аудиту в Україні. Посібник включає: методичні рекомендації, тести, ситуаційні завдання,контрольні завдання, для самостійної роботи.
Призначено для студентів економічних вузів і спеціальностей, викладачів,аспірантів,аудиторі,бухгалтерів та всіх тих, хто цікавиться цією тематикою.

Смотрите также

основи обліку · витрати · дохід · оплата праці · запаси · інвентаризація · зобов'язання · власний капітал · поточні рахунки · основні засоби · дебіторська заборгованість · звітність · каса · податки · фінансові результати · жкг · забезпечення та цільове фінансування · необоротні активи · векселі · видавництво · сг · торгівля · витрати виробництва · калькулювання · атп · туризм · позабалансовий облік · нематеріальні активи · гральний бізнес · товари · будівництво · амортизація · готова продукція · неприбуткові організації · постачальники · собівартість реалізації · рекламна діяльність · ліквідація · готелі · інші витрати · розрахунки з підзвітними · позичковий капітал · інвестиції · соціальне страхування · прибуток · побутові послуги · надзвичайні витрати · фінансова звітність · загальновиробничі витрати · реалізація · брак · тваринництво · резерв сумнівних боргів · довгострокові фінансові інвестиції · громадське харчування · оренда · незавершене виробництво · план рахунків · бланки · напівфабрикати · інші операційні витрати · баланс · рослинництво · звіт про фінансові результати · мшп · звіт про рух грошових коштів · операційні витрати · звіт про власний капітал · статутний капітал · пайовий капітал · витрати майбутніх періодів · реорганізація · облігації · грошові кошти · додатковий капітал · акції · нерозподілені прибутки · валовий прибуток · капітальне будівництво · давальницька сировина · ліцензування · матеріальні витрати · неоплачений капітал · управлінський облік · страхові резерви · облікова політика · цільовий капітал · рух грошових коштів · аванс · тара · адміністративні витрати · примітки до звітності · претензії · довгострокові зобов'язання · малі підприємства · доходи майбутніх періодів · ресурси · біологічні активи · перукарські послуги