Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік витрат діяльності

Схема 12.19. Склад витрат основної діяльності підприємства
Схема 12.20. Склад витрат операційної діяльності
Схема 12.21. Складові витрат операційної діяльності за економічними елементами
Схема 12.22. Призначення рахунків 80 «Матеріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахування на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні витрати»
Схема 12.23. Призначення та побудова рахунку 90 «Собівартість реалізації»
Схема 12.24. Призначення та побудова рахунків 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» Таблиця 12.7. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку адміністративних витрат і витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією) продукції, товарів, робіт і послуг


Таблиця 12.8. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку інших витрат операційної діяльності
Схема 12.26. Побудова аналітичного обліку за рахунками 90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні витрати» ведеться за статтями витрат в бухгалтерії


Схема 12.27. Поняття та критерії визнання фінансових витрат відповідно до П(С)БО 31 «Фінансові витрати»
Схема 12.28. Умови та порядок капіталізації фінансових витрат


Схема 12.29. Призначення та побудова рахунку 95 «Фінансові витрати»


Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій
Схема 12.30. Склад і розрахунок втрат від участі в капіталі


Схема 12.31. Призначення та побудова рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі»


Схема 12.32. Склад інших витрат
Схема 12.33. Призначення та побудова рахунку 97 «Інші витрати»
Таблиця 12.9. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат


Схема 12.34. Поняття та визнання витрат (доходів), пов'язаних з податком на прибуток, відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток»


Схема 12.35. Умови визнання активів та зобов'язань, пов'язаних з податком на прибуток


Схема 12.36. Призначення та побудова рахунку 98 «Податок на прибуток»


Схема 12.37. Склад витрат від надзвичайних подій


Схема 12.38. Призначення та побудова рахунку 99 «Надзвичайні витрати»
Таблиця 12.10. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку надзвичайних подій


Таблиця 12.10. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку надзвичайних подій


Схема 12.39. Побудова аналітичного обліку за рахунком 95 «Фінансові витрати», 96 «Витрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 98 «Податок на прибуток», 99 «Надзвичайні витрати» в бухгалтерії
Таблиця 12.11. Розкриття інформації за рахунками класів 8 «Витрати за елементами» та 9 «Витрати діяльності» у фінансовій звітності