Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Визнання, класифікація та оцінка доходів

Фінансовий облік повинен забезпечувати користувачів інформацією про доходи і витрати від різних видів діяльності підприємства, про прядок формування фінансового результату за звітний та попередні періоди, про суму чистого прибутку (збитку), про напрями використання прибутку підприємства. Дані фінансового обліку надають можливість здійснювати аналіз структури доходів від основної та інших видів діяльності та впливу факторів на зміну доходів; аналіз загальної суми витрат та аналіз по найважливіших статтях витрат, аналіз прибутку та впливу факторів на його зміни; аналіз рентабельності та прибутковості з метою визначення резервів зростання прибутку, рентабельності та прийняття ефективних управлінських рішень щодо використання одержаного прибутку.
Схема 12.1. Критерії визнання та умови відображення в обліку доходів відповідно до П(С)БО 15 «Доходи»
Схема 12.2. Класифікація доходів в бухгалтерському обліку
Схема 12.3. Надходження, які визнаються доходами

Схема 12.4. Умови оцінки доходу
Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.


Схема 12.5. Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів, інших активів
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визначається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.


Схема 12.6. Умови визнання доходу від надання послуг та оцінка ступеня завершеності операцій


Схема 12.7. Умови визнання доходу від операціями з цільового фінансування


Схема 12.8. Складові, умови та порядок визнання доходу, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами


Схема 12.9. Призначення та побудова рахунку 70 «Доходи від реалізації»