Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Основні терміни

Зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Дивіденди - прибуток, одержаний платниками податку від здійснення корпоративних прав, включаючи доходи, нараховані у вигляді відсотків на акції або на внески до статутних капіталів, за винятком доходів, одержаних від торгівлі корпоративними правами, та доходи від операцій з борговими зобов'язаннями та вимогами. Довгострокова позика - кредит банку у національній або іноземній валюті, строк повернення якого перевищує 12 місяців з дати балансу. Податкове зобов'язання - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді. Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.
Податковий прибуток (збиток) — сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період.
Поточний податок на прибуток — сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства.
Посадовий оклад — норма оплати праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців за місяць. Встановлюють у тому ж порядку, що і тарифні ставки робітників.
Тарифна заробітна плата — розмір заробітної плати, нарахованої працівнику, зважаючи на його кваліфікацію, за виконаний обсяг робіт певної складності або відроблений час та обчисленої за тарифними ставками відповідних розрядів тарифної сітки без урахування премій, доплат, надбавок та інших виплат.
Тарифний розряд — елемент тарифної сітки, що характеризує складність виконуваних робіт та рівень кваліфікації працівника, здатного виконувати роботу певної складності.
Тарифна сітка — сукупність кваліфікаційних тарифних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими визначають розмір тарифу ставок оплати праці працівників залежно від складності виконуваних робіт та кваліфікації працівників. Тарифна сітка має охоплювати працівників усіх професій та посад, які працюють на підприємстві: від некваліфікованих (1 тарифний розряд) до керівників (найвищий тарифний розряд). При цьому кількість розрядів залежить від специфіки діяльності підприємства, професійного складу працівників та їх кваліфікованості.
Тарифна ставка — елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці залежно від складності виконуваних робіт або кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду) працівника. Як правило, встановлюють денну або погодинну тарифну ставку в твердій сумі. Першу визначають у розрахунку на 8-годинний робочий день при нормальній тривалості робочого часу або, відповідно, на робочий день меншої тривалості при скороченій тривалості робочого часу. На госпрозрахункових підприємствах тарифні ставки регулюються колективними договорами, а в установах, що фінансуються з бюджету, їх визначають відповідні органи виконавчої влади.
Тимчасова різниця — різниця між оцінкою активу або зобов'язання заданими фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно.