Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Основні терміни

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Господарські товариства - підприємства або інші суб єкти господарювання, створені юридичними особами та /або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.
Ціннии папір - документ вставленої форми з відповідними реквізитами, що засвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'єктом господарювання, який його випустив (видав), і власником та передбачає виконання зо- бов язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам
Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.