Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік власного капіталу

Статутний капітал - це складова вкладеного зареєстрованого капіталу.
Схема 10.2. Види вкладів до статутного капіталу
Схема 10.3. Мінімальний розмір статутного капіталу
Схема 10.4. Порядок формування статутного капіталу
Схема 10.5. Способи зміни розміру статутного капіталу
Схема 10.6. Призначення та побудова рахунку 40 «Статутний капітал» Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розмішених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності, це складова викладеного, зареєстрованого власного капіталу.
Схема 10.7. Призначення та побудова рахунку 41 «Пайовий капітал»
Схема 10.8. Складові додаткового капіталу Схема 9.9. Призначення та побудова рахунку 42 «Додатковий капітал»

Резервний капітал створюється у товариствах у розмірі, вставленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного капіталу.
Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.


Схема 10.10. Призначення та побудова рахунку 43 «Резервний капітал»


Акціонерні товариства мають право викупити у акціонерів сплачені ними акції для їх подальшого перепродажу, анулювання з метою зменшення статутного капіталу за рахунок сум, що перевищують статутний капітал.
Реалізація або анулювання повинні бути здійснені в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів здійснюється без урахування придбаних акціонерними товариствами власних акцій. Фактична собівартість акції власної емісії або часток викуплених товариством у його учасників формує вилучений капітал.


Схема 10.12. Призначення та побудова рахунку 45 «Вилучений капітал»
Неоплачений капітал в сумі заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу протягом першого року діяльності товариства з моменту державної реєстрації може складати:
в товариствах з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю - не більше 50% суми внесків учасників товариств;
у відкритих акціонерних товариствах - не більше 70% номінальної вартості акцій;
у закритих акціонерних товариствах - не більше 50% номінальної вартості акцій.


Схема 10.13. Призначення та побудова рахунку 46 « Неоплачений капітал»
Таблиця 10.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку власного капіталу


Схема 10.14. Побудова аналітичного обліку за рахунками 40 «Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42 «Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», 45 «Вилучений капітал», 46 «Вилучений капітал» в бухгалтерії
Таблиця 10.2. Розкриття інформації за рахунками для обліку власного капіталу у фінансовій звітності