Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Основні терміни

Дисконт - сума перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їх собівартістю. Довгострокові фінансові інвестиції - фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Дочірнє підприємство - підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства. Еквіваленти грошових коштів - короткострокові фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у певні суми грошових коштів, які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Метод участі в капіталі - метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.
Пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.
Поточні фінансові інвестиції - інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можна вільно реалізувати в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
Премія - сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення.
Спільна діяльність - господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.
Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами
Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.