Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Поняття, класифікація та оцінка фінансових інвестицій

Дані фінансового обліку фінансових інвестицій задовольняють інформаційні потреби користувачів щодо видів інвестицій, джерел їх фінансування, доходу від фінансових інвестицій та змін балансової вартості інвестицій за методом участі в капіталі. Ця інформація використовується для аналізу фінансових інвестицій з метою визначення оцінки структури і динаміки фінансових інвестицій, оцінки їх доходності та розробки пропозицій щодо доцільності та оптимального розміщення інвестицій, а також ефективності інвестиційних проектів підприємства.


Схема 8.1. Класифікація фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО 2 «Баланс»


Схема 8.2. Класифікація фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»


Схема 8.3. Класифікація довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі