Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Основні терміни

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками за звітний період). Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат. Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат. Нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
Прямі витрати - витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.
Непрямі витрати - витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу.
Змінні витрати - витрати, абсолютна величина яких зростає зі збільшенням випуску продукції та зменшується з його зниженням: витрати на сировину, матеріали, технологічне паливо та енергію, оплату праці виробничого персоналу.
Постійні витрати - витрати, абсолютна величина яких істотно не змінюється у зв'язку зі збільшенням (зменшенням) випуску продукції: витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробництва, забезпеченням господарських потреб.
Продуктивні витрати - витрати, які передбачені технологією та організацією виробництва.
Непродуктивні витрати - витрати необов'язкові, що виникають внаслідок недоліків в організації виробництва або порушення технології.
Витрати на продукцію - прямі та загальновиробничі витрати, які формують виробничу собівартість продукції.