Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Поняття та оцінка запасів

Користувачам фінансового обліку необхідна інформація про склад запасів, як складової оборотних активів, на початок і кінець звітного періоду не тільки для аналізу змін у складі і структурі запасів, але і для аналізу джерел їх формування з метою оцінки їх впливу на фінансовий стан підприємства. Дані фінансового обліку використовують також для аналізу забезпеченості запасами основної діяльності та показників ефективності використання запасів.


Схема 5.1. Критерії визнання запасів активом та їх класифікація


Схема 5.2. Оцінка запасів відповідно до П(С)БО 9 «Запаси»


Схема 5.3. Складові первісної вартості запасів


Схема 5.4. Класифікація та оцінка довгострокових біологічних активів відповідно до П(С)БО ЗО «Біологічні активи»
Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із методів вибуття запасів.
Таблиця 5.1. Методи оцінки вибуття запасів
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.


Схема 5.5. Визначення чистої вартості реалізації запасів