Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Основні терміни

Активний ринок - ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються та купуються на цьому ринку є однорідними, у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
Група нематеріальних активів - сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.
Накопичена амортизація нематеріальних активів - сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання.
Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.