Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Критерії визнання та оцінка нематеріальних активів

Побудова фінансового обліку нематеріальних активів повинна забезпечити інформаційні потреби користувачів про наявність та рух нематеріальних активів, про складові первісної вартості створених власними силами (прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, пов'язані зі створенням) та придбаних та отриманих матеріальних активів, про строк їх корисного використання та суму накопиченої амортизації, про доцільність та наслідки проведення переоцінки нематеріальних активів та визначення їх корисності. Дані фінансового обліку використовують для аналізу стану, руху та використання нематеріальних активів з метою прийняття рішень щодо доцільності поповнення складу нематеріальних активів та визначення результатів від ефективного їх використання.


Схема 4.1. Критерії визнання та класифікація нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 12 «Нематеріальні активи»


Схема 4.2. Види оцінок нематеріальних активів


Схема 4.3. Складові первісної вартості нематеріальних активів