Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Критерії визнання та оцінка основних засобів

Фінансовий облік основних засобів повинен забезпечити користувачів інформацією: про стан і структуру основних засобів, які використовують, як в основній так і інших видах діяльності та їх рух; про строк їх корисного використання; про первісну вартість та суму зносу всіх основних засобів та окремих об'єктів; про витрати від проведення ремонтних робіт та втрати від зменшення корисності об'єктів; про переоцінку об'єктів та її наслідки; про результати від реалізації, ліквідації основних засобів, а також від орендних операцій. Дані обліку необхідні для аналізу технічного стану основних засобів, ступеня забезпеченості підприємства основними засобами та їх використання з метою розрахунку показників ефективності використання основних засобів та прийняття відповідних тактичних і стратегічних управлінських рішень.


Схема 2.1. Критерії визнання та класифікація основних засобів


Схема 2.2. Класифікація та оцінка довгострокових біологічних активів відповідно до П(С)БО ЗО «Біологічні активи»


Схема 2.3. Види оцінок основних засобів


Схема 2.4. Складові первісної вартості основних засобів