Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами

При організації обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами треба враховувати перш за все, що він повинен забезпечити контроль за правильним нарахуванням та вчасною сплатою податків і зборів з метою уникнення сплати штрафів за невчасне і неповне здійснення належних платежів. Основними нормативно-правовими документами, які врегульовують питання обрахунку і сплати податків і платежів як суб'єктами підприємницької діяльності, так і працівниками підприємств, є: - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994 р. №334/94-ВР; - Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. №168/97-ВР; - Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин" від 11.12.1991 р. №1963-ХІІ; - Декрет Кабінету міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" та ін. Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, призначено рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами". Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством. За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом — належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо. Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки: 641 "Розрахунки за податками"; 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"; 643 "Податкові зобов'язання"; 644 "Податковий кредит". На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість інші податки). На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки з страхування". На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню). На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.
Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків за податками і платежами наведено у табл. 11.5.
Таблиця 11.5.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків за податками і платежами


Бухгалтерськими документами, на підставі яких проводяться нарахування податків до бюджету, виступають:
-по податку на додану вартість — "Податкова накладна"; -по прибутковому податку — "Розрахунково-платіжна
відомість", або відомість В-8 (див. дод. А-8); -штрафні санкції податкових органів оформляються за
допомогою актів або протоколів;
-комунального податку та податку з власників транспортних засобів — розрахунок бухгалтерії. Сплата належних податків і платежів до бюджету із розрахункового рахунку здійснюється за допомогою документа "Платіжне доручення" (див. зразок 3.13).
Синтетичний і аналітичний облік розрахунків за податками і платежами здійснюють при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3, а при спрощеній формі обліку — у відомості В-5 (див. дод. А5).
Облік розрахунків за зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням ведеться на рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням".
За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом — погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.
Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.
Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:
651 "За пенсійним забезпеченням";
652 "За соціальним страхуванням";
653 "За страхуванням на випадок безробіття";
654 "За індивідуальним страхуванням";
655 "За страхуванням майна".
На субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.
На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов'язкове соціальне страхування.
На субрахунку 653 "За страхуванням на випадок безробіття" ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом України за збором на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов'язковому страхуванню, що встановлюється законодавством.
На субрахунку 655 "За страхуванням майна" ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.
Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування. Основними нормативно-правовими документами, які врегульовують питання обрахунку і сплати зборів до фондів соціального спрямування, є:
-Закон України "Про збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР; -Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26.06.1997 р. № 402/97-ВР; -Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ і організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" від 13.09.2000 р. №1423.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків з фондами соціального спрямування наведено у табл. 11.6.
Таблиця 11.6.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків із фондами соціального спрямування



Варто зауважити, що провадження нарахування зборів до фондів соціального спрямування та віднесення їх на втрати виробництва оформляється у вигляді бухгалтерського розрахунку. В свою чергу провадження зборів до фондів соціального спрямування шляхом проведення утримання із суми сукупного оподатковуваного доходу працівників підприємства здійснюється за даними "Розрахунково-платіжної відомості" безпосередньо по кожному із них.
Окрім розрахунків із фондами соціального спрямування, на рахунку 65, зокрема на субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням", здійснюється облік по добровільному страхуванню громадян (працівників підприємства). Сума утриманих страхових внесків знаходить своє відображення по дебету рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" і кредиту рахунку 654 "За індивідуальним страхуванням". Перерахунок коштів до відповідних страхових компаній відображається по дебету рахунку 654 і кредиту рахунку 31.
Також по рахунку 65, окрім вищевказаного, відображаються розрахунки підприємства за операціями, пов'язаними із страхуванням ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції при реалізації, страхування майна суб'єкта господарювання. Факт заключення договорів із страховими організаціями, на підставі договору страхування, знаходить своє відображення по дебету рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" і кредиту рахунку 655"За страхуванням майна". Перерахування коштів до страхової компанії показується по дебету рахунку 655 і кредиту рахунку 31.
Синтетичний і аналітичний облік розрахунків із фондами соціального спрямування здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі обліку — у відомості В-5 (див. дод. А5).