Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Організація обліку доходів

Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства призначені рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності". На рахунках цього класу, крім рахунку 76 "Страхові платежі", протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом — щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 "Фінансові результати". До обліку доходів планом рахунків передбачено застосування наступних бухгалтерських рахунків: 70 "Доходи від реалізації"; 71 "Інший операційний дохід"; 72 "Доходи від участі в капіталі"; 73 "Інші фінансові доходи"; 74 "Інші доходи"; 75 "Надзвичайні доходи"; 76 "Страхові платежі". Облік доходів від реалізації Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 "Доходи від реалізації". Рахунок 70 "Доходи від реалізації" має такі субрахунки: 701 "Дохід від реалізації готової продукції"; 702 "Дохід від реалізації товарів"; 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"; 704 "Вирахування з доходу". За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); суми, які отримуються підприємством на користь комітента, принципала; повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій); результат зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та списання у порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати". На субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції. На субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" підприємства торгівлі та інші організації узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів. На субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" підприємства і організації, що виконують роботи і надають послуги, узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг, про результати зміни резервів незароблених премій. Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими напрямками, визначеними підприємством. На субрахунку 704 "Вирахування з доходу" за дебетом відображається сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати". Типову кореспонденцію рахунків по обліку доходів від реалізації представлено у табл. 9.1. Таблиця 9.1. Кореспонденції бухгалтерських рахунків по обліку доходів від реалізації
Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реалізації виступають: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, "Рахунок-фактура", "Товарно-транспортна накладна", "Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів", та ін. Віднесення доходу від реалізації на фінансові результати від основної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки) оформленої працівниками бухгалтерії. Узагальнення даних по рахунку 70 "Доходи від реалізації" здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку у відомості В -4 (див. дод. А4). Облік інших операційних доходів Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку 71 "Інший операційний дохід". До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув сірок позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та субсидій; інші доходи від операційної діяльності. За кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунок 71 "Інший операційний дохід" має такі субрахунки:
711 "Дохід від реалізації іноземної валюти";
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів";
713 "Дохід від операційної оренди активів";
714 "Дохід від операційної курсової різниці";
715 "Одержані штрафи, пені, неустойки";
716 "Відшкодування раніше списаних активів";
717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості";
718 "Одержані гранти та субсидії";
719 "Інші доходи від операційної діяльності".
На субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти.
На субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидко- зношуваних предметів тощо).
На субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів"
узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.
На субрахунку 714 "Дохід від операційної курсової різниці" узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов'язаннями підприємства, пов'язаними з операційною діяльністю підприємства.
На субрахунку 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки" узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.
На субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів" узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів.
На субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.
На субрахунку 718 "Одержані гранти та субсидії" узагальнюється інформація про отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.
На субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 "Інший операційний дохід", зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації тощо.
Типову кореспонденцію рахунків по обліку інших операційних доходів представлено у (табл. 9.2).
Таблиця 9.2.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку інших операційних доходів
Бухгалтерськими документами по обліку інших операційних доходів є: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, "Рахунок-фактура", "Товарно-транспортна накладна", "Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів", договір оренди, "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", контракти та договори, документально оформлені рішення судових органів, "Книга обліку розрахунків з депонентами", "Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей" та ін.
Віднесення інших операційних доходів на фінансовий результат від основної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки), оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 71 "Інший операційний дохід" здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку — у відомості В 4 (див. дод. А-4).
Облік доходів від участі в капіталі
Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік яких ведеться за методом участі в капіталі, призначено рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі".
Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" має такі субрахунки:
721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства";
722 "Дохід від спільної діяльності";
723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".
За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами прибутків або зростання власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
На субрахунку 722 "Дохід від спільної діяльності" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
На субрахунку 723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства" узагальнюється інформація про доходи, пов'язані зі збільшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків або зростання їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за кожним об'єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством.
Типову кореспонденцію рахунків по обліку доходів від участі в капіталі представлено у табл. 9.3.
Таблиця 9.3.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку доходів від участі в капіталі


Щомісячне списання доходів від участі в капіталі на результат фінансових операцій здійснюється на підставі довідки (розрахунку), оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку — у відомості В 4 (див. дод. А-4).
Облік інших фінансових доходів
Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" призначено рахунок 73 "Інші фінансові доходи".
Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" має такі субрахунки:
731 "Дивіденди одержані" ;
732 "Відсотки одержані";
733 "Інші доходи від фінансових операцій".
За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу, за дебетом — списання кредитового обороту на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 731 "Дивіденди одержані" узагальнюється інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми та спільними.
На субрахунку 732 "Відсотки одержані" узагальнюється інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.
На субрахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій"
узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 "Інші фінансові доходи".
Аналітичний облік фінансових доходів ведеться за об'єктами інвестування.
Бухгалтерськими документами по обліку інших фінансових доходів виступають: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, "Товарно-трансопортна накладна", "Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів", "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", контракти та договори про передачу необоротних активів в фінансову оренду та ін.
Узагальнення даних по рахунку 73 "Інші фінансові доходи" здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку у відомості В-4 500
(див. дод. А-4).
Типову кореспонденцію рахунків по обліку інших фінансових доходів представлено у табл. 9.4.
Таблиця 9.4.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку інших фінансових доходівОблік інших доходів
Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 "Інші доходи".
За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунок 74 "Інші доходи" має такі субрахунки:
741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій";
742 "Дохід від реалізації необоротних активів";
743 "Дохід від реалізації майнових комплексів";
744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";
745 "Дохід від безоплатно одержаних активів";
746 "Інші доходи від звичайної діяльності".
На субрахунку 741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій" узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.
На субрахунку 742 "Дохід від реалізації необоротних активів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.
На субрахунку 743 "Дохід від реалізації майнових комплексів" узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.
На субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.
На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів. У разі безоплатного одержання підприємством необоротних активів, дохід визначається за сумою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням.
На субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 "Інші доходи", зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом, сума дооцінки необоротних активів.
Типову кореспонденцію рахунків по обліку інших доходів представлено у табл. 9.5.
Таблиця 9.5. Кореспонденції бухгалтерських рахунків по обліку інших доходівБухгалтерськими документами по обліку інших доходів виступають: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, "То-варно-трансопортна накладна", "Прибутковий ордер", "Раху-нок-фактура", "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", контракти і договори, які заключались із постачальниками і фінансово-кредитними установами та ін.
Щомісячне списання доходів на результати іншої звичайної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки), оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 74 "Інші доходи" проводяться при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №6, а при спрощеній формі обліку — у відомості В-4 (див. дод. А-4).
Облік надзвичайних доходів
Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій застосовується рахунок 75 "Надзвичайні доходи". Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" має такі субрахунки:
751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";
752 "Інші надзвичайні доходи".
За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.
На субрахунку 752 "Інші надзвичайні доходи" відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.
Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" кореспондує


Документами по обліку надзвичайних доходів виступають: "Прибутковий касовий ордер", виписка банку, а також договори, які заключено із страховими організаціями.
Щомісячне списання надзвичайних доходів на рахунок 794 "Результат надзвичайних подій" проводиться на підставі розрахунку (довідки) оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 75 "Надзвичайні доходи" проводяться при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку — у відомості В-4 (див. дод. А-4).
Облік страхових платежів
Для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування призначено рахунок 76 "Страхові платежі".
За кредитом рахунку 76 "Страхові платежі" відображається збільшення у страховика страхових платежів, за дебетом — повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування.
Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".
Документами по обліку страхових платежів виступають: "Прибутковий касовий ордер", "Видатковий касовий ордер", виписка банку із доданими до неї первинними документами, а також договори страхування.
Щомісячне списання доходів від страхування здійснюється на рахунок 70 "Доходи від реалізації" на підставі розрахунку (довідки) оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 76 "Страхові платежі" проводяться при журнально-ордерній формі обліку у журналі-
ордері № 6, а при спрощеній формі обліку — у відомості В-4 (див. дод. А-4).
Облік доходів майбутніх періодів
Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів".
До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.
За кредитом рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом — їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.
Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" кореспондує