Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Відображення в обліку операцій,пов'язаних з рухом готової продукції і товарів

Готова продукція і товари можуть надходити на підприємство в результаті: - роботи підрозділів основного і допоміжного виробництв, які виробляють готову продукцію; - взаємодії із підприємствами — постачальниками при закупівлі товарів з метою їх подальшого перепродажу; - оприбуткування лишків готової продукції і товарів за наслідками проведених інвентаризацій тощо. Готова продукція і товари можуть зменшуватися за своїми обсягами, зокрема: - внаслідок переведення їх із однієї облікової групи до іншої та списання їх на витрати виробництва у якості виробничих запасів; - в результаті реалізації як юридичним так і фізичним особам; - за результатами проведених інвентаризацій і виявлених недостач готової продукції і товарів тощо. Що стосується документального оформлення наявності і руху готової продукції і товарів, то треба зазначити, що він є аналогічним обліку наявності і руху виробничих запасів. Так, при надходженні виготовленої продукції із підрозділів основного і допоміжного виробництв на склад підприємства оформляється "Прибутковий ордер" (типова форма № М-4). Вказаний документ складається у двох екземплярах. Перший екземпляр із підписом представника цеху, що здає на склад продукцію, залишиться у комірника, а другий із підписом комірника — у представника цеху. За допомогою цього досягається контроль і взаємоперевірка звітних даних як по складу, так і по виробничому підрозділу. Типова форма документа представлена у зразку 2.6.
Надходження на склад підприємства товарів, придбаних з метою подальшого продажу, здійснюється за допомогою документів "Товарно-транспортна накладна" (типова форма М- 6), яку представлено у зразку 2.4., або "Прибутковий ордер" (типова форма № М-4).
Для оплати реалізованих підприємством готової продукції або товарів на адресу покупця виставляється "Рахунок-фактура" (форма № 868). Типова форма документа і приклад його оформлення наведені у зразку 2.1.
Відвантаження із складу підприємства — продавця реалізованої продукції або товарів здійснюється на підставі документа "Товарно-транспортна накладна"; передачу продукції і товарів із складу до торгівельного приміщення (для роздрібної торгівлі) здійснюється шляхом використання документа "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів". Типові форми вказаних документів представлено у зразках 2.4. і 2.7.
При оформленні видаткових документів на вивіз із складу підприємства реалізованої продукції самовивозом треба обов'язково переконатися у тому, чи являється отримувач дійсно представником підприємства — покупця. З цією метою здійснюється перевірка виданої йому довіреності на отримання цінностей із зазначенням у ній: строку її дії; адреси підприємства — покупця; кількості продукції, яку необхідно отримати, паспортні дані, а також ідентичність підпису особи, завіреного підписами керівником, головного бухгалтера і печаткою підприємства — покупця.
Надходження і вибуття із складу готової продукції і товарів знаходить своє відображення у "Картках складського обліку матеріалів" (див. зразок 2.9).
За результатами змін, які відбулися із готовою продукцією і товарами на складі на протязі місяця, до бухгалтерії підприємства подається "Звіт про рух матеріальних цінностей", за даними якого бухгалтером вносяться відповідні зміни до "Оборотної відомості по товарно-матеріальних рахунках". Типові форми зазначених документів наведено у зразках 2.11. і 2.12.
Узагальнена інформація за операціями, пов'язаними з рухом готової продукції і товарів на підставі звітів виробничих підрозділів та звітів про рух матеріальних цінностей зі складу, знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналах-ордерах № 3, № 5, № 6, а за умов використання спрощеної форми бухгалтерського обліку -— у відомостях В-2, В-3, В-6, В-7 (див. додаток А).
Кореспонденції бухгалтерських рахунків, що відображають надходження на підприємство готової продукції і товарів представлено у таблиці 8.1.
Таблиця 8.1.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по надходженню на підприємство готової продукції і товарів


Для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг призначено рахунок 90 "Собівартість реалізації".
За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом — списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".
Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду — 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".
Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:
901 "Собівартість реалізованої готової продукції";
902 "Собівартість реалізованих товарів";
903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".
На субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.
На субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
На субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.
Зауважимо, що по дебету субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів"" вказується не лише собівартість реалізованих товарів, а також і сума транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних із їх закупівлею, яка підлягає списанню за результатами обсягів реалізації у конкретному місяці.
Таблиця 8.3.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків при реалізації та іншому вибутті готової продукції і товарів.